column
A PHYSICAL APPROACH TO COLOR IMAGE UNDERSTANDING
HUANG Yuming, XU Guangyou, YE Peijian
1991, 13(6): 1-9.
PDF
GRAPHIC INTERACTIVE MODELLING IN ROBOTS SIMULATION
YAO Yuming, LI Shanping, XU Yuliang
1991, 13(6): 10-14.
PDF
1991, 13(6): 14-14.
PDF
GALERKIN'S VARIATION APPROACH TO THE KINETO-ELASTIC DYNAMICS MODELING OF ROBOT
GAO Zhenxin, LIU Tingrong, YANG Guimao
1991, 13(6): 15-21.
PDF
STRUCTURE BASED FREE-GRID METHOD FOR MOBILE ROBOT ENVIRONMENT MODELLING
SHI Zhibai
1991, 13(6): 22-25,39.
PDF
EXPERIMENTAL RESEARCH OF HALF-WALKING ROBOT MECHANISM
AN Yongzhi SUN Xueqiang SUN Xuliang, ,
1991, 13(6): 26-28,44.
PDF
A STUDY OF REDUNDANT ROBOT
LILuya, YANG Zongxu, ZHANG Qixian
1991, 13(6): 29-33.
PDF
MANIPULATION PLANNING OF PLANAR ROBOT HAND WITH ROLLING CONTACTS
LISongshan, SHENG Gang, XIONG Youlun
1991, 13(6): 34-39.
PDF
RESEARCH OF AN ADAPTIVE CONTROL SYSTEM FOR A 4-DOF MULTI-JOINT ROBOT
LUO Shaowei, WU Zhenshun
1991, 13(6): 40-44.
PDF
A NON--CONTACTIVE ALL-DIRECTIONAL ROBOT SLIP SENSOR WITH APPLICATION
CHEN Jinjiang
1991, 13(6): 45-48.
PDF
A STUDY ON THE LASER SCANNING SENSOR FOR WELDING PROCESS CONTROL
LI Yan, WU Lin, LIANG Xiangkui, LIN Tao, LUI Fangjun
1991, 13(6): 49-52,58.
PDF
RESEARCH ON MECHANISM TYPES OF ROBOTS WITH CONSTANT POSITIVE PRESSURES MOVING INSIDE ENCLOSURE PIPES
DENG Zhongquan, , , ,
1991, 13(6): 53-58.
PDF
EXPLANATION LEARNING BASED INTELLIGENT ROBOTIC ACTIONS PLANNING
TIAN Hua, JIANG Weisun
1991, 13(6): 59-65.
PDF
1991, 13(6): 65-65.
PDF