column
PREDICTION OF AUV "CR-02" SUBMERGE WITHOUT POWER
LIU Zheng-yuan, LI Yi-ping
2002, 24(5): 385-388.
PDF
O-O METHOD APPLICATION FOR HOT LINE ROBOT CONTROL SYSTEM MANUFACTURE
QI Hui, PENG Shang-xian, LU Shou-yin
2002, 24(5): 389-393.
PDF
NON-CONTACT MEASUREMENT SYSTEM FOR LINEAR TRAJECTORY OF ROBOTS
HAO Ying-ming, DONG Zai-li, LIU Bai-chuan, ZHOU Jing
2002, 24(5): 394-398.
PDF
MODELING OF ROBOT TELEOPERATION BASED ON EVENT USING HYBRID PETRI NETS
WANG Qing-yang, WANG Yue-cao
2002, 24(5): 399-403.
PDF
APPLICATION OF WAVELET AND FUZZY METHOD TO REAL TIME IMAGE PROCESSING OF A CLEANING ROBOT
ZHOU Yan-wu, LI Bao-guo, ZONG Guang-hua
2002, 24(5): 404-408.
PDF
6-DIMENSION MOVEMENT SIMULATION OF ARTILLERY-ON-SHIP SYSTEM BASED ON 3 DOF PARALLEL ROBOT
SUI Chun-ping, FANG Li-jin, YANG Ling, ZHAO Ming-yang
2002, 24(5): 409-412.
PDF
RESEARCHFUL DEVELOP OF UNDERWATER ROBOFISH IV-RESEARCH OF CONCERTED CONTROL FOR THE MULTI-ROBOFISH
LIANG Jian-hong, WANG Tian-miao, WEI Hong-xing, LIU Miao, WANG Xiao-jun
2002, 24(5): 413-417.
PDF
RESEACH ON SYSTEM OF ROBOT FOR HULL STEEL PLATE BENDING BY LINE HEATING
ZHANG Xin, YUN Chao, ZHANG Gang, ZHAO Yan-nan, WANG Jia-qin
2002, 24(5): 418-420.
PDF
STUDY ON HUMANOID JOINT SERVO CONTROL SYSTEM BASED ON CAN BUS
ZHAO Jian-dong, SHAO Li-jun, XU Kai, LIU li, CHEN Ken
2002, 24(5): 421-426.
PDF
RESEARCH ON MINIATURC HEXAPOD BIO-ROBOT
XU Xiao-yun, YAN Guo-zheng, DING Guo-qing, LIU Hua, FU Xuan, WU Yan
2002, 24(5): 427-431.
PDF
AN INTELLIGENT PERCEPTIVE SYSTEM FOR UNDERWATER ROBOT BASED ON DISTRIBUTED INFORMATION FUSION
WANG Xiao-long, GE Yun-jian, ZHANG Jian-jun, SONG Guang-ming
2002, 24(5): 432-435.
PDF
A SUPPORT-VECTOR RULE BASED METHOD FOR THE CONSTRUCTION OF MOTION CONTROLLERS VIA NATURAL LANGUAGE TRAINING
ZHOU Jian, JIANG Ping
2002, 24(5): 436-442.
PDF
AN OPEN ARCHITECTURE OF ROBOTIC CONTROL SYSTEM BASED ON WINDOWS NT
ZHANG Guang-li, TAN Shi-zhe, YANG Ru-qing
2002, 24(5): 443-446.
PDF
RESEARCH ON ROBOT CALIBRATION
LIU Zhen-yu, CHEN Ying-lin, QU Dao-kui, XU Fang
2002, 24(5): 447-450.
PDF
KINEMATIC ANALYSIS AND APPLICATION OF A HUGE WORKPIECE HANDLING SYSTEM BASED ON MULTI-ROBOT COORDINATION
WANG Yue, TAN Min, JING Feng-shui, HOU Zeng-guang
2002, 24(5): 451-455.
PDF
GMAW WELDING EXPERT SYSTEM FOR ARC WELDING ROBOT
YAO He-qing, WANG Yun-dong
2002, 24(5): 456-458.
PDF
RESEARCH ON INTERNET-BASED MULTI-OPERATOR-MULTI-ROBOT TELEOPERATION SYSTEM
ZAO Jie, YAN Ji-hong, CAI He-gao
2002, 24(5): 459-463.
PDF
RECENT DEVELOPMENT AND CURRENT STATUS OF STEWART PLATFORM RESEARCH
CHEN Xue-sheng, CHEN Zai-li, KONG Min-xiu
2002, 24(5): 464-470.
PDF
RESEARCH ON SOME BASIC PROBLEMS CONCERNING OUR SPACE ROBOTS′RSM
CHEN Sheng-jun
2002, 24(5): 471-474.
PDF
PRESENT STATE AND FUTURE DEVELOPMENT OF MOBILE ROBOT TECHNOLOGY RESEARCH
LI Lei, YE Tao, TAN Min, CHEN Xi-jun
2002, 24(5): 475-480.
PDF