column
KINEMATIC MODELING OF A FIVE-WHEEL ARTICULATED LUNAR ROBOT
LIU Fang-hu, MA Pei-sun, CAO Zhi-kui, YAO Qin
2001, 23(6): 481-485,492.
PDF
RESEARCH ON PATH PLANNING OF MOBILE ROBOT WITH COVERING-PATH FEATURE
LI Kai-sheng, ZHANG Hui-hui, FEI Ren-yuan, ZHONG Guang-hua
2001, 23(6): 486-492.
PDF
A SURFACE RESCUE VEHICLE
YAN Kui-chen, YUAN Xue-qing, QIN Bao-cheng
2001, 23(6): 493-497.
PDF
DISTRIBUTED PREDICTIVE GRAPHICAL SIMULATION SYSTEM FOR MULTI-TELEROBOTS
ZHU Guang-chao, WANG Tian-miao, CHOU Wu-sheng, WU Jun, ZHAN Qiang, ZHANG Qi-xian
2001, 23(6): 498-503.
PDF
GAIT PLANNING OF HUMANOID ROBOT BASED ON ZMP
YANG Dong-chao, WANG Jin-song, LIU Li, CHEN Ken
2001, 23(6): 504-508.
PDF
A STUDY OF SOLUTION SPACE FOR HUGE FLEXIBLE STEWART PLATFORM
SUN Xin, WANG Wen-li, DUAN Bao-yan
2001, 23(6): 509-514.
PDF
A STUDY OF PNEUMATIC PWM POSITION SERVO SYSTEM USING A SEGMENT AND VARIABLE BANG-BANG CONTROLLER
ZHANG Hou-xiang, ZONG Guang-hua
2001, 23(6): 515-519.
PDF
MULTI-ROBOT DECISION ALGORITHM BASED ON DESIRABILITY
GUO Ge, CHAI Tian-you
2001, 23(6): 520-524.
PDF
RESEARCH ON NAVIGATION CONTROL ALGORITHM ABOUT THMR-V
LI Hua, DING Dong-hua, HE Ke-zhong
2001, 23(6): 525-530.
PDF
COMPUTER CONTROL SYSTEM FOR NEW SUBMARINE BELL BASED ON RELIABILITY DESIGN
ZHANG Liang, CHEN Jian-ping, CHENG Fei, XIE Jun-yuan
2001, 23(6): 531-534,540.
PDF
AUV OPTICAL VISION SYSTEM BASED ON AUTONOMOUS TASK
HU Zhen
2001, 23(6): 535-540.
PDF
A RESEARCH ON AN OPTICAL GUIDANCE MODE FOR RECOVERY OF AN UNMANNED UNDERWATER VEHICLE
CHEN Wei, SUO Sheng-jun, BIAN Xin-qian, SHI Xiao-cheng
2001, 23(6): 541-544,549.
PDF
RESEARCH ON ATTITUDE FUZZY CONTROL OF WALL-CLIMBING ROBOT ON WATER-COOLING TUBE
SHEN Wei-min, PAN Pei-lin, WANG Yan
2001, 23(6): 545-549.
PDF
APPLICATION OF DIFFUSION THEORY-BASED LEARNING METHOD IN COMPUTING INVERSE MAP OF REDUNDANT ROBOTS
MENG Zheng-da, DAI Xian-zhong, Ohideyuki, Ando
2001, 23(6): 550-553,574.
PDF
ARCHITECTURE AND RELATED PROBLEMS CONCERNING COOPERATIVE MOBILE ROBOT SYSTEM
ZHANG Fang, LIN Liang-ming
2001, 23(6): 554-558.
PDF
CURRENT SITUATION AND TRENDS OF OPTICAL FLOW ESTIMATION USING COLOR IMAGES
CHEN Zhen, GAO Man-tun, SHEN Yun-wen
2001, 23(6): 559-562.
PDF
UNCERTAIN INFORMATION BASED MAP-BUILDING OF MOBILE ROBOTS IN ABSOLUTELY UNKNOWN ENVIRONMENT
WANG Wei-hua, CHEN Wei-dong, XI Yu-geng
2001, 23(6): 563-568.
PDF
CONTROL METHODS OF DYNAMIC WALKING FOR HUMANOID ROBOT
SHI Zong-ying, XU Wen-li, FENG Yuan-kun, FANG Hai-jin
2001, 23(6): 569-574.
PDF