column
COORDINATE LEVEL PROGRAMMING IN INTELLIGENT CONTROL OF UNDERWATER VEHICLE BASED ON FUZZY PETRI NET
SUO Sheng-jun, CHEN Wei, BIAN Xin-qian
2001, 23(4): 289-293.
PDF
ADAPTIVE CONTROL OF 6-DOF PARALLEL MANIPULATOR BASED ON CASCADED CMAC
FANG Hao, ZHOU Bing, FENG Zu-ren
2001, 23(4): 294-299.
PDF
AN APPROACH TO INVERSE KINEMATICS SOLUTION FOR A 9-DOF MODULAR RECONFIGURABLE ROBOT
REN Jing-yi, SUN Han-xu
2001, 23(4): 300-304,321.
PDF
IMPLEMENTATION OF A VIRTUAL MICROOPERATION ROBOT SYSTEM
LI Min, ZHAO Xin, LU Gui-zhang, LIU Jing-tai, ZHANG Lei
2001, 23(4): 305-311.
PDF
CONTROL SYSTEM DESIGN OF INTELLIGENT WINDOW CLEANING ROBOT
WANG Yong, LI Da-zhai, ZONG Guang-hua
2001, 23(4): 311-315.
PDF
NETWORK TIME-DELAY TEST AND ANALYSIS IN THE CONTROL OF INTERNET-BASED TELEROBOTICS
WANG Qing-peng, TAN Da-long, CHEN Ning
2001, 23(4): 316-321.
PDF
WORKSPACE FOR PARALLEL MANIPULATOR WITH SYMMETRY STRUCTURE
WANG Qi-zhi, TAN Min, XU Xin-he
2001, 23(4): 316-321.
PDF
OBJECTCOLLECTING SYSTEM FOR MULTIAGENT MOBILE ROBOTS
GU Dong-lei, CHEN Wei-dong, XI Yu-geng
2001, 23(4): 326-333.
PDF
DESCRIPTION AND ANALYSIS OF BAND-PATH FOR TRACTOR-TRAILER MOBILE ROBOT SYSTEM
LI Hong-chao, HUANG Ya-lou, XIA Yi, XU Guo-hua, TAN Min
2001, 23(4): 334-337.
PDF
THE RESEARCH OF 3D DIGITAL SCANNER
GAO Xiao-hui, CAI He-gao
2001, 23(4): 338-340.
PDF
OMNI-DIRECTIONAL OBSTACLE AVOIDANCE MECHANISM
ZHANG Hai-hong, GONG Zhen-bang, TAN Shi-li
2001, 23(4): 341-345.
PDF
BEHAVIOR EVOLUTION FOR AUTONOMOUS MICRO MOBILE ROBOT COLONY
LI Xiao-hai, CHENG Jun-shi, CHEN Jia-pin
2001, 23(4): 346-351.
PDF
A SPECIAL MULTI-ROBOT PLATFORM
GU Yong-ping, MA Hong-xu
2001, 23(4): 352-355.
PDF
A ROBOT SIMULATION AND MONITORING SYSTEM BASED ON NETWORK AND LINUX
CHEN Yi-ming, ZHANG Tao, XUE Guang-tao
2001, 23(4): 356-362.
PDF
ROBOT DECOUPLING CONTROL BASED ON ANN α TH-ORDER INVERSE SYSTEM METHOD
DAI Xian-zhong, MENG Zheng-da, SHEN Jian-qiang, RUAN Jian-shan
2001, 23(4): 363-367.
PDF
AN APPROACH TO SCIENTIFIC COOPERATIVE ROBOTICS: THROUGH MAS (MULTI-AGENT SYSTEM)
CHEN Zhong-ze, LIN Liang-ming, YAN Guo-zheng
2001, 23(4): 368-373.
PDF
A SUMMARIZATION OF OPEN ARCHITECTURE ROBOT CONTROLLER
SUN Bin, YANG Ru-qing
2001, 23(4): 374-378.
PDF
A SURVEY OF REINFORCEMENT LEARNING IN AUTONOMOUS MOBILE ROBOTS
CHEN Wei-dong, XI Yu-geng, GU Dong-lei
2001, 23(4): 379-384.
PDF