column
A NEW METHOD OF REAL-TIME NAVIGATION AND OBSTACLE AVOIDANCE FOR MOBILE ROBOT IN DYNAMIC ENVIRONMENT
YUAN Zeng-ren, GAO Ming
2000, 22(2): 81-88.
PDF
INVERSE DYNAMICS OF MICRO ROBOT BASED ON NEWTON EULER METHOD
LI Jia, WANG Ji-wu, CHEN Ken, ZHANG Bo-peng
2000, 22(2): 89-95.
PDF
A STUDY OF HARDWARE OPTIMIZATION FOR IMPROVEMENT OF REAL TIME PERFORMANCE OF ROBOT SOCCER SYSTEM
ZHAO Shu-ying, GAO Da-zhi, BAI Li-jun, XU Xin-he
2000, 22(2): 96-101.
PDF
HIGH EFFICIENCY PHASE PLANE MODELLING METHOD OF ROBOT
WU Wei-min, FENG Pei-en
2000, 22(2): 102-107.
PDF
DESIGN OF TESTED SYSTEM ON GROUND FOR DUAL ARM FREE FLYING SPACE ROBOT
HONG Bing-rong, LIU Chang-an, GUO Heng-ye
2000, 22(2): 108-114.
PDF
ANALYSIS AND EVALUATION OF FORCE MANIPULATION DEXTERITY OF FINGER MECHANISMS
LI Jian-feng, ZHANG Yu-ru, ZHANG Qi-xian
2000, 22(2): 115-121.
PDF
EFFECT OF CURVING CHANGE OF ROBOT LINK ON POSITION AND FORM OF MANIPULATOR
JIAO Guo-tai, Egorov, O. D. Vladimir
2000, 22(2): 122-127.
PDF
DIMENSIONAL SYNTHESIS OF STEWART PARALLEL MANIPULATORS WITH THE PRESCRIBED WORKSPACE AND DEXTERITY
LIU Xu-dong, HUANG Tian, WANG Jin-song
2000, 22(2): 128-135.
PDF
CLOSED FORM SOLUTION TO TRANSLATIONAL WORKSPACE OF 6-PSS PARALLEL MANIPULATORS
JIANG Bing, HUANG Tian
2000, 22(2): 136-142.
PDF
A STUDY OF THE COMPLIANCE CONTROL OF SIX DOF ROBOTS
HONG Ru-yu
2000, 22(2): 143-147.
PDF
EXACT CLOSED-FORM FORWARD KINEMATICS OF 6-6 6DOF STEWART IN PARALLEL MECHANISMS
LU Chong-yao
2000, 22(2): 148-153.
PDF
MODELING AND IMPLEMENTATION OF VIRTUAL SENSORS
ZHAO Chun-xia, SHENG An-dong, YANG Jing-yu, Y. F. Li, WANG Shu-guo, CAI He-gao
2000, 22(2): 154-160.
PDF