column
RESEARCH ON NEURAL NETWORK ADAPTIVE CONTROLLER OF AFFINE NONLINEAR SYSTEM AND ITS APPLICATION IN ROBOT CONTROL
LU Lu, LI Tianshi, SHI Weixiang
1999, 21(3): 161-166.
PDF
THE MODULAR DESIGN AND IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE MULTI-ROBOT SYSTEM
LI Chun, ZHENG Zhiqiang
1999, 21(3): 167-171.
PDF
DESIGN AND EXPERIMENT OF A DEXTEROUS-HAND ORIENTED 3 FIGURS 5 DOF DATA GLOVE
WEI Jun, YOU Song, ZHU Guangchao, WANG Tianmiao, LIU Lianzhong
1999, 21(3): 172-176.
PDF
OBSERVER-BASED INVERSE DYNAMIC CONTROL FOR TRAJECTORY TRACKING OF A FLEXIBLE MANIPULATOR
WANG Guoli, HAN Ji
1999, 21(3): 177-183.
PDF
KINEMATIC MODELING OF OMNIDIRECTIONAL WHEELED MOBILE ROBOTS RUNNING ON SPHERICAL SURFACES
ZHONG Xin, LU Tiansheng
1999, 21(3): 184-190.
PDF
DESIGN AND REALIZATION OF THE DIRECTION MEASURING SYSTEM BY FLUX GATE COMPASS
YAN Kuichen, ZHOU Chunxiang, LIU Aimin
1999, 21(3): 191-197.
PDF
STUDY OF FUZZY CMAC NEURAL NETWORK BASED ADAPTIVE FORCE CONTROL OF-PARALLEL ROBOTS
SUN Lining, XU Wenjun, CAI Hegao
1999, 21(3): 198-203.
PDF
REINFORCEMENT-LEARNING-BASED OBSTACLE AVOIDANCE LEARNING FOR INTELLIGENT ROBOT
ZHANG Rubo, ZHOU Ning, GU Guochang, ZHANG Guoyin
1999, 21(3): 204-209.
PDF
AN EFFECTIVE FORCE TELEPRESENCE SYSTEM BASED ON THE MODEL OF STOCHASTIC RESONANCE
HU Wensong, SONG Aiguo, HUANG Weiyi
1999, 21(3): 210-216.
PDF
HYBRID FORCE POSITION CONTROL FOR POSITION CONTROLLED ROBOTIC MANIPULATORS
QIAO Bing, WU Hongtao, ZHU Jianying, WEI Zhongxin
1999, 21(3): 217-222.
PDF
STRUCTURAL DESIGN OF ROBOT MODULARIZATION
FEI Yanqiong, ZHAO Xifang, XU Weiliang
1999, 21(3): 223-228.
PDF
SIMPLE-MOTION TRAJECTORY IN WORKSPACE OF DEFICIENCY-RANK THREE-DOF PARALLEL MANIPULATOR
HUANG Zhen, ZHAO Tieshi, WANG Jing
1999, 21(3): 229-233.
PDF
OPTIMAL DESIGN OF STRUCTURAL PARAMETERS OF MULTI-FINGERED ROBOT HAND
ZHANG Yongde, LIU Tingrong
1999, 21(3): 234-240.
PDF