column
AN APPROACH TO THE GLOBAL OPTIMAL CONTROL OF REDUNDANT ROBOTS
TANG Shiming, ZHANG Qixian
1999, 21(2): 81-85.
PDF
EXPERIMENTAL STUDY ON GAZING MOVING OBJECT BY EYE OF COMPLETE MOTION D.O.F.
SU Jianbo, XI Yugeng
1999, 21(2): 86-91.
PDF
KINEMATICS OF VIRTUAL ASSEMBLY FOR MEMS IN VIRTUAL ENVIRONMENT
ZHAO Xin, LU Guizhang, LU Bin, LI Ming, AN Xiangdong
1999, 21(2): 92-97.
PDF
TIME OPTIMUM TRAJECTORY PLANNING FOR DUAL-ARM ROBOT
QIAN Donghai, MA Yixiao, ZHAO Xifang
1999, 21(2): 98-103.
PDF
COMPUTED TORQUE CONTROL SCHEME FOR ROBOT MANIPULATORS WITH A NEURO-COMPENSATOR
TAN Zhen, JIANG Hongming
1999, 21(2): 104-109.
PDF
DEXTERITY ANALYSIS ON MANIPULATING VELOCITIES OF FINGER MECHANISMS
LI Jianfeng, ZHANG Yuru, ZHANG Qixian
1999, 21(2): 110-116.
PDF
THE STUDY OF THE DIRECT KINEMATICS FOR A CLASS OF 6-SPS PARALLEL ROBOT BASED ON SYMBOLIC COMPUTATION
WANG Qizhi, XU Xinhe
1999, 21(2): 117-121.
PDF
NEW STRATEGY OF ROBOT MOTION PLANNING BASED ON GRID EXPANSION AND CHANGING DIMENSION SEARCH IN CONFIGURATION SPACE
LUAN Xin, ZHU Tieyi
1999, 21(2): 122-127.
PDF
MACRO/MICRO MANIPULATOR AND CONTROL SYSTEM DRIVEN BY LASER
CHEN Qijun, WANG Yuejuan, JIANG Ping, CHEN Huitang, WANG Yaoliang
1999, 21(2): 128-133.
PDF
RESEARCH ON ROBOT SPOT WELDING PROCESS USING ELECTRODE DISPLACEMENT METHOD OF THERMAL EXPANSION
CHANG Yunlong, HUANG Shisheng, YU Wensong, ZHANG Junhong
1999, 21(2): 134-138.
PDF
DECENTRALIZED SELF-DECISION COLLISION-AVOIDANCE PLANNING SYSTEM FOR MULTIPLE MOBILE ROBOTS
ZHOU Ming, SUN Maoxiang, YIN Chaowan, WANG Yanhong
1999, 21(2): 139-143.
PDF
RESEARCH ON REAL TIME PROCESSING OF ROBOT WELDING IMAGE BASED ON STRUCTURE LIGHT
YUE Hong, SUN Lixin, CAI Hegao
1999, 21(2): 144-147,155.
PDF
THE APPLICATION OF WALL CLIMBING ROBOT
LIU Shuxia, WANG Yan, XU Dianguo, ZHAO Yanzheng
1999, 21(2): 148-155.
PDF
STUDY ON A PROTOTYPE OF SNAKE-LIKE MINI-ROBOT
CUI Xianshi, YAN Guozheng, CHEN Yin, LIN Liangming
1999, 21(2): 156-160.
PDF