column
GAIT CONTROL AND REAL-TIME P-T CONTROL STRATEGY OF BIPED DYNAMIC WALKING
MA Hongxu, ZHANG Peng, ZHANG Liangqi
1998, 20(1): 1-8.
PDF
PROCESS ALGEBRA BASED INTELLIGENT ROBOT SYSTEM MODELLING
YE Wen, YANG Shuzi
1998, 20(1): 9-14,19.
PDF
ANALYZING AND DESIGNING OF COMMUNICATION INTERFACE FOR SPOT WELDING ROBOT SYSTEM
HUANG Shisheng, CHANG Yunlong, HOU Jun
1998, 20(1): 15-19.
PDF
A STUDY OF THE MECHANISM OF ARMS BASED ON BIONICS
ZHANG Yongjun, YANG Lansheng
1998, 20(1): 20-24,31.
PDF
A UNIVERSAL CONTROL SYSTEM WITH OPEN ARCHITECTURE FOR ROBOTIC CONTROL
ZHOU Xuecai, LI Weiping, LI Qiang
1998, 20(1): 25-31.
PDF
PRESENT SITUATION COMPOSITION AND APPLICATION OF MICRO OPERATION SYSTEM
YANG Yimin, CHENG Lianglun
1998, 20(1): 32-36.
PDF
THE EFFECTS OF REDUNDANCY RESOLUTION ON JOINT ELASTIC DEFLECTION OF REDUNDANT ROBOTS
ZHAO Jing, BAI Shixian
1998, 20(1): 37-43.
PDF
DESIGN AND SIMULATION OF DISTRIBUTED MULTIENVI- RONMENT INTELLIGENT ROBOT SYSTEM
ZHANG Song, YANG Jie, WU Yuehua, LIU Jiming, ZHANG Yan
1998, 20(1): 44-50.
PDF
EXPERT SYSTEM OF WELDING PROCEDURE ON-LINE PLAN FOR ARC WELDING ROBOT
SHI Yunwei, WANG Zongjie, QU Daokui, XU Fang
1998, 20(1): 51-54.
PDF
PRELIMINARY EXPERIMENTS AND ACCURACY ANALYSIS FOR THE SYSTEM OF ROBOT-ASSISTED LOCATION OF SURGICAL INTEREST
WANG Tianmiao, ZONG Guanghua, WANG Zhiqiang, CHENG Mendong
1998, 20(1): 55-62.
PDF
STUDY ON THE ALGORITHM SINGULARITY OF THE EXTENDED TASK-SPACE METHOD FOR KINEMATICALLY REDUNDANT ROBOTS
WU Ruimin, LIU Tingrong, BI Zhuming, TAO Jianguo
1998, 20(1): 63-68.
PDF
STATE OF THE ART AND FUTURE DIRECTIONS OF COOPERATIVE ROBOTICS
WANG Yuechao, TAN Dalong
1998, 20(1): 69-75.
PDF
VIRTUAL REALITY APPLICATION IN MOBILE ROBOTICS
YANG Lei, HE Kezhong, GUO Muhe, ZHANG Bo
1998, 20(1): 76-80.
PDF