column
AN EXPONENTIALLY STABLE ROBUST TRACKING CONTROL OF ROBOT MANIPULATORS
DAI Ying, ZHEN Nanning
1997, 19(3): 161-165,172.
PDF
APPLICATION OF A NEW ANN-BASED MULTI-SENSOR DATA FUSION ALGORITHM TO OBSTACLE CATEGORY IDENTIFICATION
ZHU Xiaoyun, YANG Jiangang, HE Zhijun
1997, 19(3): 166-172.
PDF
A METHOD OF SUPPRESSING VIBRATION USING SELF-MOTION OF FLEXIBLE-REDUNDANT ROBOT
HE Guangping, LU Zhen
1997, 19(3): 173-179,186.
PDF
POSTURE STABILITY AND POSTURE CONTROL OF BIPED DYNAMIC WALKING
MA Hongxu, ZHANG Pen, ZHANG Liangqi
1997, 19(3): 180-186.
PDF
MANIPULABILITY AND CONDITIONAL OPTIMALPLANNING OF REDUNDANT ROBOT
FENG Rupeng, JI Aig uo, GUO Wei, ZHANG Jinjiang
1997, 19(3): 187-190.
PDF
A VISION-SENSOR-BASED METHOD FOR POSITION MEASURING OF PIPELINE ROBOT
ZHANG Xiaohua, FU Zhuang, ZHOU Xiao, DENG Zongquan, ZHANG Fuen
1997, 19(3): 191-196.
PDF
GEOMETRIC INVARIANTS BASED CAMERA CALIBRATION
YAN Lixing, ZHENG Nanning, WANG Aiqun
1997, 19(3): 197-201.
PDF
IMPROVEMENT OF THE METHOD TO BUILD ROBOT KINEMATICS EQUATION IN THREE DIMENSION ANIMATION SIMULATION
YAN Baoding, GUO Gencheng
1997, 19(3): 202-206.
PDF
THE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT-LIKE COVER FOR TACTILE SENSOR
XIE Kainian, WU Huaining, LU Wenjiang
1997, 19(3): 207-211.
PDF
A REAL-TIME MULTITASK MANAGEMENT SYSTEM FOR MOBILE TELEROBOT
YANG Ruqing, YUAN Yongku
1997, 19(3): 212-217.
PDF
A NEW ANALYTICAL MODELING METHOD FOR SPACE MANIPULATORS
CHEN Xiongbiao, YAO Yingxue, YUAN Zejun
1997, 19(3): 218-223.
PDF
A GLOBAL VISION SYSTEM FOR ROBOT SATELLITE GROUNG TESTBED
ZHU Tieyi, HONG Bingrong, CAI Hegao
1997, 19(3): 224-230.
PDF
CONTENT BASED IMAGE RETRIEVAL AND RELATED TECHNIQUES
BAI Xuesheng, XU Guangyou, Jesse S. Jin
1997, 19(3): 231-240.
PDF