column
RESEARCH ON HIGH ACCURACY CONTINUOUS PATH TRACKING CONTROL FOR ROBOT MANIPULATORS
ZHU Wenhong, CHEN Huitang, ZHANG Zhongjun
1993, 15(2): 1-7.
PDF
1993, 15(2): 7-7.
PDF
UNDERWATER ROBOT PATH PLANNING WITH DYNAMICAL COMPENSATION
SUN Maoxiang, WANG Yanhong, WU Xueman, FENG Xisheng, GUAN Yulin
1993, 15(2): 8-12.
PDF
A STUDY ON COMPLIANCE CONTROL METHOD OF THE ROBOT END-EFFECTOR
ZONG Guanghua, BI Shusheng
1993, 15(2): 13-18,27.
PDF
IDENTIFICATION OF THE MODEL PARAMETERS OF ROBOT VIBRATION SYSTEM USING THE METHOD OF DYNAMIC DATA SYSTEM
YUAN Yaowu, ZHENG Shixiong
1993, 15(2): 19-23.
PDF
DESIGN OF REAL-TIME ACQUISITION AND ANALYSIS SYSYEM FOR ROBOT
LIU Wei, LIU Jingtai, LU Guizhang
1993, 15(2): 24-27.
PDF
TORQUE CONTROL PROBLEM OF ANKLE JOINT ON THE DYNAMIC WALKING BIPED ROBOT
LIU Zhiyuan, ZHANG Quan, FU Peichen, CUI Ping, WEI Haotian
1993, 15(2): 28-33.
PDF
ROBUSTNESS ANALYSIS OF THE MULTI-GRADE ADAPTIVE CONTROLLER OF A ROBOT
HAN Junwei, YIN Chaowan, LI Hongren
1993, 15(2): 34-41.
PDF
A ROBOT EXTRACTIVE HAND
YU Dianyong, LIU Tingrong, SUN Xuliang
1993, 15(2): 42-44.
PDF
SELF-GAIN TUNING OF FLEXIBLE SERVOMOTOR CONTROL WITH APPLICATION OF NEURAL NETWORK
ZHOU Yiqi, CHAI Qiaolin
1993, 15(2): 45-50.
PDF
AN APPLICATION OF THE DSP IN THE ROBOT CONTROLLER
AN Gang, JIANG Xihua
1993, 15(2): 51-54.
PDF
EVALUATION ON THE LOCOMOTION MODE OF MICRO/MINIATURE MOBILE ROBOTS
WANG Jinsong, BAI Shaoping, ZHANG Bopeng
1993, 15(2): 55-58.
PDF
1993, 15(2): 58-58.
PDF
QUATERNION MATRIX AND BASIS TRANSFORMATION MATRIX IN ROBOT KINEMATCS
ZHAO Guowen
1993, 15(2): 59-64.
PDF