column
A Cheetah-mimicking Quadruped Running Robot with 2DOF Articulated Trunk
WANG Qi, ZHANG Xiuli, JIANG Lei, HUANG Senwei, YAO Yan'an
2022, 44(3): 257-266. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210101
FullText HTML PDF
Multi-objective Optimization Design of Structural Parametersfor a Crawler Type Snake-like Rescue Robot with Active Joint
LUAN Xianchao, CHANG Jian, WANG Cong, LI Bin
2022, 44(3): 267-280. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210295
FullText HTML PDF
Pose Estimation and Collision Detection in Human-robot Coexistence
HUANG Yanjiang, WANG Ziqin, ZHANG Xianmin, WU Yanbin
2022, 44(3): 281-290. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210190
FullText HTML PDF
Symmetric Residual Network for Human Motion Prediction
ZHANG Jin, TANG Jin, YIN Jianqin
2022, 44(3): 291-298. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210188
FullText HTML PDF
Sequence-enhancement-based Human Detection and Posture Recognition of Mobile Robots in Low Illumination Scenes
ZHU Wenbin, YUAN Jing, ZHU Shuhao, HU Tianshuai, GAO Yuanxi, ZHANG Xuebo
2022, 44(3): 299-309. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210144
FullText HTML PDF
Touch Gesture Recognition for Service Robots
YANG Tianhao, LI Yunkai, WANG Yaxin, MENG Qinghao
2022, 44(3): 310-320. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210045
FullText HTML PDF
A Hand-eye Calibration Method of Line Laser Profile Scanning Robot Based on Standard Cylinder
GAO Jinfeng, LIANG Dongtai, CHEN Yekai
2022, 44(3): 321-332. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210159
FullText HTML PDF
An RGB-D SLAM Algorithm Based on Dynamic Coupling and Spatial Data Association
NIU Minyu, HUANG Yiqing
2022, 44(3): 333-342. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210151
FullText HTML PDF
Shared Control of Multi-Robot Formations Based on the Eye-Hand Dual-modal Human-Robot Interface
QIN Liujie, SONG Guangming, MAO Juzheng, LIU Shengsong, ZENG Hong, SONG Aiguo
2022, 44(3): 343-351, 360. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210274
FullText HTML PDF
A Robotic Collaborative Sewing System Based on Visual and Force Perception
FU Tianyu, LI Fengming, CUI Tao, SONG Rui, WANG Yanhong
2022, 44(3): 352-360. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210414
FullText HTML PDF
Design and Intelligent Planning Simulation Method of a Space Bionic Soft Robot
LIU Wuji, JING Zhongliang, CHEN Wujun, PAN Han
2022, 44(3): 361-367. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210126
FullText HTML PDF
A Survey and Perspective on Rehabilitation Robots for Patients Suffering from Parkinson's Disease
YOU Yugen, HOU Weijia, YU Ningbo, ZHANG Song, YU Yang, ZHU Zhizhong, DANG Yu, QIN Yanding, ZHAO Xingang, WU Jialing, HAN Jianda
2022, 44(3): 368-384. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210263
FullText HTML PDF