column
Estimation of the Grasping Pose of Unknown Objects Based onMultiple Geometric Constraints
SU Jie, ZHANG Yunzhou, FANG Lijin, LI Qi, WANG Shuai
2020, 42(2): 129-138. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190261
PDF
Dual-space Adaptive Synchronization Control of Cable-driven Parallel Robots
ZHANG Bin, ZHANG Fei, ZHOU Feng, SHANG Weiwei, CONG Shuang
2020, 42(2): 139-147. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190488
PDF
High-precision Real-time Object Detection Based on Bird's Eye Viewfrom 3D Point Clouds
ZHANG Yi, XIANG Zhiyu, QIAO Chengyu, CHEN Shuya
2020, 42(2): 148-156. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190236
PDF
Coordinated Control of Bionic Pectoral Fins in Labriform Mode Based on ArtificialSpinal Cord Networks
LIU Qiang, ZHANG Yongshuo, ZHOU Xinhua, YANG Huizhen
2020, 42(2): 157-166. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190303
PDF
Hybrid Force/Position Control of Aerial Manipulators in Contact Operation
MENG Xiangdong, HE Yuqing, HAN Jianda
2020, 42(2): 167-178. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190219
PDF
Design and Aerodynamic Characteristics of the “0”-shaped Trajectory Mechanismof Bionic Flapping Wing
HAO Yongping, LI Lun, XU Jiulong, LIU Fengli, LIU Shuangjie
2020, 42(2): 179-190. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190367
PDF
Design of the Gravity Compensation Control System in the Vertical Direction on the Ground for Space Manipulator
XU Yongli, LI Xiaonan, LIU Yong, YANG Mingyi, LIU Mingyang
2020, 42(2): 191-198. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190042
PDF
Best Grid Size of the Occupancy Grid Map and Its Accuracy
YUE Weitao, SU Jing, GU Zhimin, YU Chuanyi, GE Tong
2020, 42(2): 199-206. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190335
PDF
Mechanism Design and Diving-Floating Motion Performance Analysis on the Full Ocean Depth Landing Vehicle
SUN Hongming, GUO Wei, ZHOU Yue, SUN Pengfei, ZHANG Youbo
2020, 42(2): 207-214. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190375
PDF
State-of-the-Art and Development Trends of AUV Intelligence
HUANG Yan, LI Yan, YU Jiancheng, LI Shuo, FENG Xisheng
2020, 42(2): 215-231. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190392
PDF
Swarm Robotics: A Review
WANG Weijia, ZHENG Yating, LIN Guozheng, ZHANG Liang, HAN Zhangang
2020, 42(2): 232-256. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190009
PDF