column
Model and Experiments for Compound Control of a Piezoelectric Micro-gripper
ZHENG Junhui, CUI Yuguo, LOU Junqiang, XUE Fei
2015, 37(3): 257-263. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0257
PDF
Dynamics Modeling and Analysis of a Wall-Climbing Robot with Biped-Wheel Hybrid Locomotion Mechanism
DONG Weiguang, WANG Hongguang, JIANG Yong
2015, 37(3): 264-270. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0264
PDF
Plane-constraint Based Hand-Eye Calibration Method for Underactuated Wall-climbing Robot
LIU Jiajun, SUN Zhenguo, ZHANG Wenzeng, CHEN Qiang
2015, 37(3): 271-276,285. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0271
PDF
Annular Mirror Based Extrinsic Camera Automatic Calibration
FU Shengpeng, ZHAO Jibin, XIA Renbo, LIU Weijun
2015, 37(3): 277-285. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0277
PDF
Workspace Analysis and Experimental Verification of a RedundantlyActuated Jaw Movement Robot
WEN Haiying, CONG Ming, WANG Guifei, DU Jing, XU Weiliang
2015, 37(3): 286-297. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0286
PDF
Model Free Adaptive CMAC Hysteresis Compensation Control of the Pneumatic Muscle Joint
BAO Chunlei, WANG Binrui, JIN Yinglian, KE Haisen
2015, 37(3): 298-303,309. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0298
PDF
Control and Experiment for Exoskeleton Robot Based on Kalman Prediction ofHuman Motion Intent
LONG Yi, DU Zhijiang, WANG Weidong
2015, 37(3): 304-309. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0304
PDF
Lower Limb Locomotion Modes Recognition Based on Multiple-source Information and General Regression Neural Network
LIU Lei, YANG Peng, LIU Zuojun
2015, 37(3): 310-317. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0310
PDF
Robotic Belt Grinding Method for the Surface of Whole Propeller Blade
ZHANG Mingde, WANG Jialin, ZHANG Weiqing, WANG Xinglong
2015, 37(3): 318-326,368. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0318
PDF
Robotic Variable Parameter Accuracy Compensation Using Space Grid
HONG Peng, TIAN Wei, MEI Dongqi, ZENG Yuanfan
2015, 37(3): 327-335. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0327
PDF
Modeling and Simulation of Snake Robot in 3D Underwater Locomotion
LI Li, WANG Minghui, LI Bin, , Yanhui
2015, 37(3): 336-342. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0336
PDF
Average Speed Control Method of Robotic Dolphin with Travelling Wave Propulsion
REN Guang, DAI Yaping
2015, 37(3): 343-350. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0343
PDF
Extraction and Recognition of Drilling Characteristics on Interface between Simulants of Lunar Soil and Lunar Rock
QUAN Qiquan, SHI Xiaomeng, TANG Dewei, DENG Zongquan, JIANG Shengyuan
2015, 37(3): 351-360. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0351
PDF
Dead Reckoning and Tracking Control of Omnidirectional Mobile Robotswith Active Caster Wheels
ZHANG Yichun, ZHANG Xuebo, FANG Yongchun, SHEN Peiyao
2015, 37(3): 361-368. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0361
PDF
Visual Features for Long-Range Terrain Perception
ZHANG Weidong, ZHANG Wei, LI Zhenpeng, GU Jianjun
2015, 37(3): 369-375. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0369
PDF
Kinematic Calibration and Compensation for a Robot with Structural Deformation
LIU Zhi, ZHAO Zhengda, XIE Ying, REN Shunan, CHEN Ken
2015, 37(3): 376-384. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.2015.0376
PDF