column
A Humanoid Robot Control System with SSVEP-based Asynchronous Brain-Computer Interface
DENG Zhidong, LI Xiuquan, ZHENG Kuanhao, YAO Wentao
2011, 33(2): 129-135.
PDF
Design and Research of Robot Microarrayer System for Microplate
PAN Yulong, WU Dan, SONG Libin, CHEN Ken, LIU Fei
2011, 33(2): 136-141.
PDF
Trajectory Adaptation for Impedance Control Based Walking Rehabilitation Training Robot
WEN Zhong, QIAN Jinwu, SHEN Linyong, ZHANG Ya’nan
2011, 33(2): 142-149.
PDF
Trajectory Adaptation for Impedance Control BasedWalking Rehabilitation Training Robot
WEN Zhong, QIAN Jinwu, SHEN Linyong, ZHANG Ya’nan
2011, 33(2): 148-155. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2011.00148
PDF
Design for Flexible Joint Controller Based on a New Compensation Control Strategy
DANG Jin, NI Fenglei, LIU Yechao, LIU Hong
2011, 33(2): 150-155.
PDF
Modeling and Capture Dynamics of Flexible Cables Used in Large-scale Space End-effector
TAN Yisong, LIU Yiwei, LIU Hong, JIE Dangyang, CAI Hegao
2011, 33(2): 156-160.
PDF
Cooperative Localization of Multiple UUVs with Communication Delays-A Real-time Update Method Based on Path Prediction
YAO Yao, XU Demin, ZHANG Lichuan, YAN Weisheng
2011, 33(2): 161-168.
PDF
Virtual Environment-Based Multi-Operator Multi-Robot Cooperative Teleoperation System
MA Liang, YAN Jihong, ZHAO Jie, CHEN Zhifeng
2011, 33(2): 169-173.
PDF
Depth Estimation from a Single Still Image of Street Scene Based on Content Understanding
LI Le, ZHANG Maojun, XIONG Zhihui, XU Wei
2011, 33(2): 174-180.
PDF
Moving Objects Tracking and Localization with Binocular Vision Based on Sequential Detection Mechanism
QIU Xuena, LIU Shirong
2011, 33(2): 181-190.
PDF
Active Compensation Method of Robot Visual Error Based on Vestibulo-ocular Reflex
LI Hengyu, LUO Jun, LI Chao, LI Lei, XIE Shaorong
2011, 33(2): 191-197.
PDF
A Fast Obstacle Detection Algorithm for Mobile Robots and Its Application
ZHAO Xiaochuan, LIU Peizhi, ZHANG Min, YANG Lihui, SHI Jianchang
2011, 33(2): 198-201,214.
PDF
Design and Implementation of the Control Station System of a Shape-shifting Search and Rescue Robot
WANG Nan, WU Chengdong, WANG Minghui, LI Bin
2011, 33(2): 202-207.
PDF
A Fast Obstacle Detection Algorithm for Mobile Robots and Its Application
ZHAO Xiaochuan, LIU Peizhi, ZHANG MinYANG LihuiSHI Jianchang
2011, 33(2): 204-207. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2011.00204
PDF
Data Association Using General Distance in SLASEM
SUN Rongchuan, MA Shugen, LI Bin, WANG Minghui, WANG Yuechao
2011, 33(2): 208-214.
PDF
3D-SLAM Based on Point-plane Matching
YUAN Xia, ZHAO Chunxia
2011, 33(2): 215-221.
PDF
Fabrication and Adhesion Test of the Secondary Structure with Large End
WU Lianwei, ZHANG Hao, LI Jiabo, GUO Dongjie, DAI Zhendong
2011, 33(2): 222-228.
PDF
Fabrication and Adhesion Test of the Secondary Structure with Large End
WU Lianwei, ZHANG HaoLI Jiabo, GUO DongjieDAI Zhendong
2011, 33(2): 228-234. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2011.00228
PDF
Bionic Research on Turtle’s Flexible Forelimb Propulsion
ZHANG Mingjun, LIU Xiaobai, XU Jian’an, CHU Dinghui, YAN Na
2011, 33(2): 229-236.
PDF
Bionic Research on Turtle’s Flexible Forelimb Propulsion
ZHANG Mingjun, LIU Xiaobai, XU Jian’an, CHU Dinghui, YAN Na
2011, 33(2): 235-242. DOI: 10.3724/SP.J.1218.2011.00235
PDF
On Alternating Equal-Phase Wave Gait of Crab-like Robot
WANG Gang, ZHANG Lixun, WANG Liquan
2011, 33(2): 237-243.
PDF
Balance Recovery Method of Walking Robot Based on Orbital Energy Model
LIU Fei, CHEN Xiaoping
2011, 33(2): 244-250.
PDF
Analysis on Displacement Amplification Ratio of a Flexible Bridge-Type Micro-Displacement Mechanism
YE Guo, LI Wei, WANG Yuqiao, YANG Xuefeng, YU Ling
2011, 33(2): 251-256.
PDF