column
Design and Realization of a Kind of Water Strider Robot
LIAN Zhipeng, WU Licheng, YUAN Haibin
2010, 32(4): 449-453.
PDF
Virtual-Gravity Control of a Wire-driven Cosmonaut-Enginery-Training Robot
ZHANG Lixun, LIU Pan, WANG Keyi
2010, 32(4): 454-458,463.
PDF
Optimal Design of a Novel 2-DoF Flexible Parallel Manipulator
HU Junfeng, ZHANG Xianmin
2010, 32(4): 459-463.
PDF
Construction of a Robot Emotion Decision-making Model Based on Tasks
HU Yundou, HU D, an
2010, 32(4): 464-469,477.
PDF
Bio-syncretic Rehabilitation Mechanism and Its Application
BIAN Hui, ZHAO Tieshi, TIAN Xingbin, LI Dan, PAN Wang
2010, 32(4): 470-477.
PDF
Estimation of the Stable Fixed Point of Passive Dynamic Walking with BP Neural Network
NI Xiuhua, CHEN Weishan, LIU Junkao, SHI Shengjun
2010, 32(4): 478-483.
PDF
A Robust Walking Control System of Humanoid Robot
XIE Lun, WANG Zhiliang, WANG Chong, XU Jiaming
2010, 32(4): 484-490.
PDF
Turning Control for a Modular Biomimetic Amphibious Robot Based on Variable Joint Number
DING Rui, YU Junzhi, YANG Qinghai, TAN Min
2010, 32(4): 491-498.
PDF
Gait Planning and Simulation of Gecko Inspired Robot Based on ADAMS
RUAN Peng, YU Zhiwei, ZHANG Hao, ZHANG Xiaofeng, DAI Zhendong
2010, 32(4): 499-504,509.
PDF
Formation Method and Flight Test of Multiple UAVs Based on Leader-Follower Pattern
HONG Ye, MIAO Cunxiao, LEI Xusheng
2010, 32(4): 505-509.
PDF
Modeling and Analysis of the Hopping Pneumatic Mechanism for a Scout Robot
LIU Gangfeng, ZHAO Jie
2010, 32(4): 510-515.
PDF
A Real-time Moving Object Tracking System Based on Visual Prediction
ZHONG Ji, ong
2010, 32(4): 516-521.
PDF
Network-based Tele-robotic System with Guidance Functionality from Virtual Force
HUA Jianning, CUI Yujie, LI Hongyi, WANG Yuechao
2010, 32(4): 522-528.
PDF
5.8 GHz Microwave Power Transmission System for Micro-Robot
WANG Pengfei, XIAO Jianshan, LI Mantian, SUN Lining
2010, 32(4): 529-533.
PDF
Fuzzy Adaptive Algorithm for Biped Robot Inverse Kinematics
JING Chenglin, LI Zushu, XUE Fangzheng
2010, 32(4): 534-539,546.
PDF
Natural Landmark Extraction Method for Mobile Robot
FENG Xiaowei, FANG Minglun, HE Yongyi, HE Qiong
2010, 32(4): 540-546.
PDF
Fan-shaped Grid Based Global Path Planning for Mobile Robot
LI Tiancheng, SUN Shudong, GAO Yang
2010, 32(4): 547-552.
PDF
A Robust Self-Localization Method Based on Omnidirectional Vision for Soccer Robots
LU Huimin, ZHANG Hui, YANG Shaowu, ZHENG Zhiqiang
2010, 32(4): 553-559,567.
PDF
Large Wall Climbing Robots for Boarding Ship Rust Removal Cleaner
YI Zhengyao, GONG Yongjun, WANG Zuwen, WANG Xingru, ZHANG Zengmeng
2010, 32(4): 560-567.
PDF
Review of 3D Path Planning Methods for Mobile Robot
CHEN Yang, ZHAO Xingang, HAN Ji
2010, 32(4): 568-576.
PDF