column
Yaw Control of Unmanned Helicopter Based on Feedback Linearization
JIANG Zhe, HE Yu-qing, ZHAO Xin-gang, HAN Jian-da, WANG Yue-chao
2007, 29(3): 193-199.
PDF
Application of the Bi-planar Navigation Robot System in Different Orthopedic Indications
WANG Yu, YUN Chao, ZHANG Feng-quan, YANG Chuang
2007, 29(3): 200-206.
PDF
Research on Biomimetic Fish Fin Driven by NiTi Shape Memory Alloy
ZHANG Yong-hua, HE Jian-hui, ZHANG Shi-wu, DONG Er-bao, YANG Jie
2007, 29(3): 207-213.
PDF
Kinematic Model for Human Index Finger
LIU Bo, ZHANG Yu-ru, REN Da-wei, LI Ji-ting
2007, 29(3): 214-218.
PDF
A Flexible Miniature Robotic System Based on Neural Network PID Control
ZAN Peng, YAN Guo-zheng, YU Lian-zhi
2007, 29(3): 219-223,229.
PDF
Autonomous Search Technology for Mobile Robots under Unknown Environments
XIAO Xiao, FANG Yong-chun, HE Feng, MA Bo-jun
2007, 29(3): 224-229.
PDF
Foot-Eye Calibration for Mobile Robots
ZHANG Guang-jun, LI Xiu-zhi
2007, 29(3): 230-233.
PDF
Simulation Study on Robot Active Olfaction Based on Evolutionary Gradient Search
LI Jun-cai, MENG Qing-hao, LIANG Qiong
2007, 29(3): 234-238.
PDF
Hardware Design of an Underwater Self-reconfigurable Robot
GAO Ren-yun, WU Chao, GE Tong
2007, 29(3): 239-243,249.
PDF
A Novel Engraving Cutting Tool System for Parallel Mechanism
ZHANG Shi-hui, KONG Ling-fu, LIU Tian-yang
2007, 29(3): 244-249.
PDF
Gait Stability Analysis of Biped Walking Chair Robot Based on Its Mechanical Parameters
CAO Xi, ZHAO Qun-fei, MA Pei-sun
2007, 29(3): 250-255.
PDF
Automated Robotic Welding Based on Teaching and Visual Correction
YAN Zhi-guo, XU De, LI Yuan, TAN Min
2007, 29(3): 256-260.
PDF
Robotic Wafer Handling Systems for Integrated Circuit Manufacturing: A Review
CONG Ming, DU Yu, SHEN Bao-hong, JIN Li-gang
2007, 29(3): 261-266.
PDF
A Survey on the Key Technologies for Underwater AUV Docking
YAN Kui-chen, WU Li-hong
2007, 29(3): 267-273.
PDF
Passive Dynamic Biped Walking: A Survey
MAO Yong, WANG Jia-xin, JIA Pei-fa, HAN Zhuo
2007, 29(3): 274-280.
PDF
A Review on Mobile Robot Localization and Map-building Algorithms Based on Particle Filters
YU Hong-shan, WANG Yao-nan
2007, 29(3): 281-289,297.
PDF
Summary on Gecko Robot Research
WANG Tian-miao, MENG Cai, PEI Bao-qing, DAI Zhen-dong
2007, 29(3): 290-297.
PDF
Research on Multi-Robot System Inspired by Biological Swarm Intelligence
LAN Ting, LIU Shi-rong
2007, 29(3): 298-304.
PDF