column
Establishment and Identification of Unmarked Operational Environment Boundary for Area-covering Mobile Robots
ZU Li, WANG Hua-kun, YUE Feng
2005, 27(2): 97-101.
PDF
Design of High-voltage Hot-line Sweeping Robot Used in 220/330kV Substation
CHE Li-xin, YANG Ru-qing, GU Yi
2005, 27(2): 102-107.
PDF
Design and Optimization of Underwater Glider Shape
HU Ke, YU Jian-cheng, ZHANG Qi-feng
2005, 27(2): 108-112,117.
PDF
Modeling and Control of the Motion System of a Hydraulic Robotic Excavator
ZHANG Hai-tao, HE Qing-hua, ZHANG Xin-hai, HUANG Zhi-xiong
2005, 27(2): 113-117.
PDF
Wiring Principle of Anti-high-frequency Interference in Remote Pipe Welding Robot
LIU Li-jun, FU Ji-lian, WU Lin
2005, 27(2): 118-122.
PDF
Scene Recognition for Mobile Robot Localization
LI Gui-zhi, AN Cheng-wan, YANG Guo-sheng, TAN Min, TU Xu-yan
2005, 27(2): 123-127.
PDF
Dynamics Modeling for Motion Control of Underwater Vehicle with Wing
LI Ye, LIU Jian-cheng, XU Yu-ru, PANG Yong-jie
2005, 27(2): 128-131.
PDF
An Ant Colony Algorithm Based on Grid Method for Mobile Robot Path Planning
ZHU Qing-bao, ZHANG Yu-lan
2005, 27(2): 132-136.
PDF
Depth and Motion Estimation from Point Pairs
ZHONG Zhi-guang, YI Jian-qiang, ZHAO Dong-bin
2005, 27(2): 137-141.
PDF
Research and Development of Intelligent Duct Cleaning Robot MDCR-I
SONG Zhang-jun, CHEN Ken, YANG Xiang-dong, YANG Nan-fang, PENG Shang-yin
2005, 27(2): 142-146.
PDF
Experiment on Robofish Aided Underwater Archaeology
WANG Song, WANG Tian-miao, LIANG Jian-hong, SUN Jian, LIN Guo
2005, 27(2): 147-151,172.
PDF
Path Planning Method for Robot Based on Chaotic Optimization Algorithm
SHI Hong-yan, SUN Chang-zhi
2005, 27(2): 152-157.
PDF
Application of Multi-robot Based Motion Control Platform to Rigid Body Merging System
FAN Guo-liang, WANG Yun-kuan
2005, 27(2): 158-162.
PDF
Solution for One Type of Inverse Kinematics Sub-problem in Screw Theory and Its Application
ZHAO Jie, LIU Yu-bin, CAI He-gao
2005, 27(2): 163-167.
PDF
Dead Reckoning Method for Autonomous Navigation of Autonomous Underwater Vehicles
FENG Zi-long, LIU Jian, LIU Kai-zhou
2005, 27(2): 168-172.
PDF
Design and Implementation of a Navigation System for Mobile Robots Based on Omni Vision
ZHANG Yao, CHEN Wei-dong
2005, 27(2): 173-177,182.
PDF
Vision-based Precise Assembly Tele-robot System
LIU Jing-tai, WU Shui-hua, SUN Lei, CHEN Tao
2005, 27(2): 178-182.
PDF
Position Control of 6-DOF Stewart Platform under the Condition of Uncertain Node Coordinates
BAO Hong, DUAN Bao-yan, CHEN Guang-da
2005, 27(2): 183-186,192.
PDF
Current Status and Prospect of Research on Bio-robots
GUO Ce, DAI Zhen-dong, SUN Jiu-rong
2005, 27(2): 187-192.
PDF