column
THE DYNAMIC ANALYSIS AND DESIGN OF DRCC
DU Kelin, HU Jianyuan, HUANG Xinhan
1998, 20(4): 242-246.
PDF
STUDY ON REDUCING RESIDUAL VIBRATION OFFLEXIBLE REDUNDANT MANIPULATORS
BIAN Yushu, LU Zhen
1998, 20(4): 247-252.
PDF
MOTION PLANNING FOR COMPLEX EDGE TRACKING WITH TWO COORDINATED INDUSTRIAL ROBOTS
TANG Yusong, HUANG Yalou, LU Guizhang
1998, 20(4): 253-257.
PDF
THE STUDY ON COORDINATED MANIPULATION OFTWO REDUNDANT ROBOTS
ZHAO Jing, BAO Shixian
1998, 20(4): 258-265.
PDF
MULTI-SCALE AND FULL-VIEW VISUAL NAVIGATION
ZHU Zhigang, XU Guang you, LIN Xueyin, SHI Dingji
1998, 20(4): 266-272.
PDF
MOBILE ROBOT GLOBAL PATH PLANNING USING HEURISTICSEARCH ON THE Q-M GRAPH
MENG Qinghao, PENG Shangxian, LIU Dawei
1998, 20(4): 273-279.
PDF
ROBOT COBSTACLE BOUNDARY MODELING AND COLLISION-FREE PATH PLANNING
WANG Wei, YANG Yang, YUAN Kui, MA Yulin, CAI Hegao
1998, 20(4): 280-286.
PDF
RESEARCH ON THE ENVIRONMENT MODEL OF FORCE TELEPRESENCE SYSTEM
ZHU Qingfeng, HUANG Weiyi
1998, 20(4): 287-291.
PDF
1998, 20(4): 296-296,302.
PDF
VARIABLE STRUCTURE MODEL REFERENCE ADAPTIVE CONTROL OF THE END POSITION OF A FLEXIBLED MANIPULATOR ARM
LIU Guangrei, LIU Youwu, LIU Min
1998, 20(4): 296-296.
PDF
DIRECT FORCE/POSITION CONTROL OF ROBOT WITH SELF-ADAPTIVE FUZZY CONTROL ATTACHEDIN FORCE OUTER LOOP
CAI Zixing, XIE Guanghan, WU Chaohui, FU Xi
1998, 20(4): 297-302.
PDF
A CORRECT POSITION/FORCE CONTROLSYSTEM FOR 6-DOF PARALLEL ROBOT
KONG Lingfu, HAN Peifu, HUANG Zheng, CHENG Congquan, ZHENG Yong
1998, 20(4): 303-308.
PDF
ROBOT SOCCER——THE NEW FIELD OF INTELLIGENT ROBOT
GAO Dazhi, ZHANG Chunhui, XU Xinhe
1998, 20(4): 309-314.
PDF
MACRO/MICRO MANIPULATOR SYSTEM:CONCEPT,TRENDS,CONTROL AND RESEARCH PROJECTS
CHEN Qijun, WANG Yuejuan, JIANG Ping, CH EN Huitang
1998, 20(4): 315-320.
PDF