column
THE SUPERVISOR AND NETWORK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM FOR ROBOTIC PRODUCTION LINE
LI Xiuming, CHEN Jian, WU Ming, XI Yugeng
1997, 19(5): 321-326.
PDF
LW-1 MEASUREMENT SYSTEM FOR ROBOT POSE REPEATABILITY
DONG Zaili, HAO Yingming, XU Xinping, WANG Hongyu
1997, 19(5): 327-332,337.
PDF
REALIZATION OF TACTILE TELEPRESENCE FOR TELEROBOT USING ELECTROTACTILITY
JIN Shijun, HUANG Weiyi, SONG Aiguo
1997, 19(5): 333-337.
PDF
NEURAL NETWORK CONTROL OF UNCERTAINTY ROBOTIC MANIPULATOR WITH H TRACKING PERFORMANCE
DING Guofeng, WAN Sun’an, LIN Tingqi, SHI Weixiang
1997, 19(5): 338-343.
PDF
PARALLEL COMPUTATION FOR THE MANIPULATOR INERTIA MATRIX
ZOU Jianqi, YIN Chaowan, ZHANG Jingjun, LU Youfang
1997, 19(5): 344-349.
PDF
REAL TIME ROLLING PATH PLANNING BASED ON V-DISTANCE FIELD
ZHANG Yu, XI Yugeng
1997, 19(5): 350-355.
PDF
CONTACT FORCE CONTROL FOR THE BH-2 DEXTEROUS HAND
WANG Guoqing, ZHANG Qixian, LI Dazhai, HE Yongqiang
1997, 19(5): 356-359.
PDF
AN OPTIMIZATION ALGORITHM OF FUZZY RULES FOR QUADRUPED WALKING ROBOT
WANG Xuemin, CHENG Junshi, TIE Jincheng, CHEN Jiapin
1997, 19(5): 360-364.
PDF
SENSOR UNIFIED CALIBRATION IN MULTISENSOR DATA FUSION
LU Jianfeng, TANG Zhenmin, YANG Jingyu, LIU Ke, WU Yongge
1997, 19(5): 365-371.
PDF
THE DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR ROV
XIE Junyuan, XU Guangqing
1997, 19(5): 372-377.
PDF
ARCHITECTURE FOR AUTONOMOUS MOBILE ROBOT
ZHANG Youjun, ZHU Miaoling, WU Chunming, HU Xiaomin
1997, 19(5): 378-383.
PDF
HIERARCHICAL QUANTIZATION MODELLING OF CONFIGURATION SPACE FOR SPACE ROBOTS
WU Weimin
1997, 19(5): 384-389.
PDF
ROBOT PROGRAMMING LANGUAGE
DAI Qi, YAO Xianqi
1997, 19(5): 390-400.
PDF