column
GEOMETRIC AND MECHANICAL ANALYSIS OF UNCHAMFER PEG IN HOLE ASSEMBLY PROCESS
HUANG Xinhan, WANG Min, HU Jianyuan
1996, 18(2): 65-71.
PDF
AN ACTIVE VISION STRATEGY FOR PEG-IN-HOLE TASK
NIE Xiaochun, XU Wenli, SHI Zhongying
1996, 18(2): 72-77.
PDF
DYNAMIC EQUATIONS OF TREE STRUCTURE ROBOT IN FORMS OF L-E AND THE DISSECTION OF ITS COEFFICIENT MATRICES
ZHANG Dingguo, LI Dechang, XIE Daxiong
1996, 18(2): 78-82.
PDF
APPLICATION OF HOPFIELD NEURAL NETWORK TO DETERMINE THE POSE OF 3-D OBJECTS
WANG Jiangang, WANG Xunyu, BAI Xuesheng, XU Xinping
1996, 18(2): 83-90.
PDF
AN EFFICIENT PARALLEL ALGORITHM FOR INVERSE DYNAMICS OF MANIPULATORS
ZHANG Jingjun, WANG Zhixuan, LU Youfang
1996, 18(2): 91-96.
PDF
ROBUST STABILIZATION OF TIME-VARYING UNCERTAIN ROBOT CONTROL SYSTEMS
LU Souyin, LIU Xiaoping, YIN Chaowan
1996, 18(2): 97-101.
PDF
RESEARCH ON MOTION MODEL RECOGNITION OF MOBILE ROBOT
QI Guoguang, TAO Xiping, CHAO Guya
1996, 18(2): 102-107.
PDF
DIRECTION-ORIENTED MANIPULABILITY MEASURES OF DUAL-ARM ROBOTS
CHEN Guofeng, YANG Angyue
1996, 18(2): 108-114.
PDF
ANALYSIS ON IMPACT EFFECTS OF SWING LEG IN DYNAMIC WALKING
SHANG Ying, FENG Yuankun
1996, 18(2): 115-121.
PDF
THE APPLICATION OF ULTRASONIC IMAGING TECHNOLOGY IN ROBOTICS
WANG Guangyu, CHENG Xing, LIN Jianya
1996, 18(2): 122-128.
PDF