column
THE PROVING AND APPLICATION OF A NEW SET OF EQUATIONS FOR KINEMATIC ANALYSIS OF ROBOTS
HUANG Shisheng, FAN Jie
1994, 16(5): 257-263.
PDF
THE RESEARCH OF AUTO-PILOT EXPERT SYSTEM ON A LARGE OUTDOOR MOBILE ROBOT
HE Jianbiao, TANG Xiujun, ZHANG Peng, Shenyang
1994, 16(5): 264-268.
PDF
A NEW SOLUTION TO MANIPULATOR’S KINEMATIC EQUATIONS
KIM Yongnam, WANG Min, HUANG Xinhan
1994, 16(5): 270-274.
PDF
THE PIPELINE MOBILE ROBOT MECHANISM RESEARCH
AN Yongzhi, JIANG Guochao, AN Yongchen
1994, 16(5): 275-280,285.
PDF
FLEXIBLE ROBOTIZED ASSEMBLY QUALITY CONTROL WITH MACHINE VISION
XU Xiaodong, LIANG Bin, XU Jiaqiu, ZHANG Bopeng
1994, 16(5): 281-285.
PDF
LEARING OF A MAZE USING A GENETIC ALGORITHM
SU Suchen, TSUCHIYA Kiichi
1994, 16(5): 286-289.
PDF
CS-1 INDUSTRIAL ROBOT WITH TWO ARMS AND ITS CONTKOL
LI Yalong, LI Tan, DENG Luming, , ,
1994, 16(5): 290-295.
PDF
TRAJECTOKY PLANNING FOR A SEVEN DOF ROBOT MANIPULATOR WITH A PRISMATIC JOINT
LIU Tingrong, WU Ruimin
1994, 16(5): 296-302.
PDF
A TYPE OF CRAWLING MECHANISM IN PIPE
YU Dianyong, ZHENG gangtie, SUN Xuliang
1994, 16(5): 303-306.
PDF
ON ROBOTIC WORKSTATION LAYOUT USING OF THE MONTE CARLO THEOKY FOR FLEXIBLE ASSEMBLY SYSTEM
ZHANG Ping, PENG Shangxian
1994, 16(5): 307-312.
PDF
, ,
1994, 16(5): 313-320.
PDF