column
Solution of Hydraulic Robot Model Reference Adaptive Control via Block Pulse Functions and Its Micro-Computer Realization
ZHU Shan'an, JIANG Jingping, LU Yongxiang
1987, 9(4): 1-5.
PDF
Accuracy Improvement Software for Robot Elastic Deflection Compensation
Wu Zhenbiao, R.G.Fenton
1987, 9(4): 6-10.
PDF
Realization of Continuous Path Control of Manipulators by Double Parabolic Interpolation
SUN Qiao, QIAN Wenhan
1987, 9(4): 12-17.
PDF
A Robot Simulation System
XU Yuliang, LI Shanping
1987, 9(4): 18-22.
PDF
Dynamic Equations of Robot PUMA 560
HAN Shuotiao, YUN Xiaoping
1987, 9(4): 23-28.
PDF
1987, 9(4): 28-28.
PDF
1987, 9(4): 28-28.
PDF
Vision Feedback Using Fiber Optics-Camera for Assembly Robot
XIA Kai, YU Xiaolin, LV Lin
1987, 9(4): 29-33.
PDF
An Asymptotically Optimal Tree Classifier Training Algorithm
WANG Qingren
1987, 9(4): 34-37.
PDF
1987, 9(4): 37-37.
PDF
Quadtree and Data Compression
CAO Yunjian, LI Jiegu
1987, 9(4): 38-42.
PDF
1987, 9(4): 42-42.
PDF
The Inference Model of Cardiopathy Diagnosis System Based on VCG
HONG Ziquan, ZU Zongzeng
1987, 9(4): 43-46.
PDF
The Implementation of Artificial Leg with Finite-State Automata
Tu Huaixiang
1987, 9(4): 47-51.
PDF
1987, 9(4): 51-51.
PDF
1987, 9(4): 52-55,22.
PDF
,
1987, 9(4): 56-60.
PDF
,
1987, 9(4): 61-63.
PDF
"Scientific Fundamentals of Robotics"
1987, 9(4): 64-64.
PDF