column
An Underwater Proprioceptive Soft Actuator Based on the Flexible Optical Waveguide
MO Liyan, ZHANG Daohui, FU Xin, ZHAO Xingang
2024, 46(2): 129-138. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230027
FullText HTML PDF
Design of a Leech-like Peristaltic Crawling Soft Robot
LI Gongxin, WANG Mindong, ZHU Yazhou, LIU Na, LUAN Xiaoli, LIU Fei
2024, 46(2): 139-146. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230188
FullText HTML PDF
Optimal Design and Implementation of a Bioinspired Soft Supernumerary Robotic Limb
XU Jiajun, ZHANG Tianyi, HUANG Kaizhen, CAO Kai, JI Aihong, XU Linsen
2024, 46(2): 147-157. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230199
FullText HTML PDF
Application and Perspective on Soft Technologies for Robotized Manufacturing
PU Menghao, XÜ Fukang, CHAI Zhiping, XIA Zhisheng, DING Han, WU Zhigang
2024, 46(2): 158-177. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230196
FullText HTML PDF
Advancements in Ionic/Electroactive Materials and Structures for Soft Robotics
WU Jiaxiang, QIU Lintao, WANG Lüting, ZHAO Yukai, ZHANG Kaihang, SHI Ye, YANG Xuxu, LI Tiefeng
2024, 46(2): 178-194. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230213
FullText HTML PDF
Recent Progress of Soft Robot Interaction Based on Flexible Sensing
LIU Wenbo, WANG Yun, DUO Youning, DUAN Jinxi, CHEN Xingyu, LI Lei, LIU Yuchen, WEN Li
2024, 46(2): 195-218. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230313
FullText HTML PDF
Research Progress in Soft Robot Design by Topology Optimization
LUO Kai, LI Dechen, CHEN Shitong, CHEN Feifei
2024, 46(2): 219-233. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230070
FullText HTML PDF
A Review of Soft Robot Modeling and Control
MEI Dong, ZHAO Xin, TANG Gangqiang, ZHAO Chun, LI Bo, LUO Minzhou, WANG Yanjie
2024, 46(2): 234-256. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230010
FullText HTML PDF