column
A Service Robot Instruction Parsing Method for Action Sequence Generation in Intelligent Space
CUI Yongcheng, TIAN Guohui, ZHOU Zhaoxu, JIANG Zhengsong
2024, 46(1): 1-15. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230074
FullText HTML PDF
Object Tracking Algorithm Based on Correlation-Transformer Dual Feature Fusion
LI Ziwan, FAN Huijie, WANG Qiang, YU Zhencheng, TANG Yandong
2024, 46(1): 16-26. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230005
FullText HTML PDF
ArUco-assisted Autonomous Localization Method for Wall Climbing Robots
ZHANG Wen, YANG Yaoxin, HUANG Tianzhi, SUN Zhenguo
2024, 46(1): 27-35, 44. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230046
FullText HTML PDF
Path Planning for Wall-climbing Robot in Volume Measurement of Vertical Tank
WANG Tong, ZHU Shiqiang, SONG Wei, LI Cunjun, SHI Haolei
2024, 46(1): 36-44. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230036
FullText HTML PDF
An Implicit Solution to the Dynamic Model for Deformable Object Manipulation
DENG Hao, XIONG Jing, XIA Zeyang
2024, 46(1): 45-53. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230029
FullText HTML PDF
Interaction Force Excitation Estimation and Stability Analysis on Lower-limb Exoskeleton Robot
WANG Buyun, LI Zhengzheng, XU Dezhang, CHENG Jun, LIANG Yi, YANG Ou
2024, 46(1): 54-67. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230103
FullText HTML PDF
A Motion Control Method for Robotic Arm Based on a Wearable Hybrid Human-Machine Interface
LU Zilin, ZHOU Yajun, HUANG Qiyun, LI Yuanqing
2024, 46(1): 68-80. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230254
FullText HTML PDF
A Formation Obstacle-avoidance Control Method for Multiple Intelligent Firefighting Robots
LI Xinghua, LIU Xiaoping, WANG Gang, WU Shaobo, LI Wenjun
2024, 46(1): 81-93. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230126
FullText HTML PDF
A Multi-robot Path Planning Algorithm for Underground Pipeline Network Environment
HE Zhigang, MAO Jianlin, YANG Zou, ZHANG Kaixiang, ZHANG Shufan, FU Lixia
2024, 46(1): 94-104, 117. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230159
FullText HTML PDF
Configuration Design and Characteristics Research of a Inner Braced and Nested Assembly Manipulator with Dual Passive Compliance Characteristics
WANG Liangwen, XIE Hongchang, WANG Zhuang, SI Liang, DU Wenliao, XIE Guizhong
2024, 46(1): 105-117. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230226
FullText HTML PDF
Technical Status and Prospect of Measurement and Machining Integration Technology for Robotized Equipment
WANG Zhuoqun, XIE Fugui, XIE Zenghui, LIU Xinjun
2024, 46(1): 118-128. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230221
FullText HTML PDF