column
Influence of Robot Trajectory Tracking Accuracy on Milling Regenerative Chatter
WANG Qilong, WANG Wei, LI Bo, HAO Daxian, YUN Chao
2023, 45(2): 129-138. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210530
FullText HTML PDF
Modeling and Analysis on the Rectangular Gun of Spray-painting Robot and Its Complete Coverage Path Planning for Camouflage Pattern
XU Feng, ZI Bin, YUAN Jingran, WANG Zhengyu
2023, 45(2): 139-155, 165. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210480
FullText HTML PDF
An RGB-D Fusion Based Semantic Segmentation Algorithm Based on Neighborhood Metric Relations
ZHANG Jian, CHEN Yeheng, ZHU Shiqiang, LI Yuehua
2023, 45(2): 156-165. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210550
FullText HTML PDF
Motion Planning of Space Manipulator for On-orbit Assembly Based on HS-RRV Algorithm
CAI Peng, YUE Xiaokui
2023, 45(2): 166-178. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220024
FullText HTML PDF
Research and Analysis on a Novel Parallel Micro-motion Mechanism with Large Stroke and High Precision
ZHOU Yajie, LI Yi, ZHANG Fengkui, LI Shihua
2023, 45(2): 179-186. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210420
FullText HTML PDF
A Monocular Pose Estimation Method Based on Multi-module Neural Network and Genetic Algorithm
CHEN Jun, SONG Wei, ZHOU Yang
2023, 45(2): 187-196, 237. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210415
FullText HTML PDF
An Image Dust-Filtering and Feature Enhancement Algorithm for Underwater Visual SLAM
HU Hanwen, WANG Meng, CHENG Weiping, LIU Zonglin, CHEN Miaomiao
2023, 45(2): 197-206. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210406
FullText HTML PDF
Design of a Bionic Soft Hand with Compound Cavity for Underwater Grasping
HAN Fei, ZHANG Daohui, ZHAO Xingang, DOU Jiansong, SUN Yanxu
2023, 45(2): 207-217. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210473
FullText HTML PDF
Research Status of Micro Autonomous Underwater Vehicle
KANG Shuai, YU Jiancheng, ZHANG Jin
2023, 45(2): 218-237. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210360
FullText HTML PDF
A Survey of Appearance-based Loop Closure Detection in Unstructured Environment
LI Kangyu, WANG Xifeng, XU Bin, JI Lijuan, GENG Niuniu
2023, 45(2): 238-256. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210510
FullText HTML PDF