column
Detumbling Strategy Based on Task Compatibility for Space Robot after Capturing a Target
ZHOU Yiqun, LUO Jianjun, WANG Mingming
2023, 45(1): 1-15. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210328
FullText HTML PDF
An RGB-D SLAM Algorithm Based on Adaptive Semantic Segmentation in Dynamic Environment
WANG Mengyao, SONG Wei
2023, 45(1): 16-27. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210368
FullText HTML PDF
Bone Drilling Force Control of Surgical Robot Based on Rigid-Soft Coupling Model and Particle Swarm Optimization
XIA Guangming, JIANG Zifeng, DAI Yu, WANG Jinggang, XUE Yuan, ZAHNG Jianxun
2023, 45(1): 28-37. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210357
FullText HTML PDF
Grasping Gesture Optimization of Multi-fingered Dexterous Hands Based on Deep Neural Networks
HE Haoyuan, SHANG Weiwei, ZHANG Fei, CONG Shuang
2023, 45(1): 38-47. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210376
FullText HTML PDF
Speed Ripple Suppression Based on an Adaptive Disturbance Observer for Collaborative Robot Joint
WANG Chongchong, YANG Guilin, CHEN Chinyin, XIN Qiang, SUN Xianbei, WANG Weijun
2023, 45(1): 48-57. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210412
FullText HTML PDF
Trajectory Tracking Control of Hexapod Robot Based on Model Prediction and Central Pattern Generator
YAN Zheping, YANG Haoyu, ZHANG Wei, GONG Qingshuo, LIN Fantai, ZHANG Yu
2023, 45(1): 58-69. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210325
FullText HTML PDF
Path Processing Method for Wheeled Mobile Robots Based on Rearrangement and Optimization
QI Yao, HE Binbing, PAN Shiju, MU Weiwei, ZHANG Yongjin, XU Youchun
2023, 45(1): 70-77. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210378
FullText HTML PDF
Performance Driven Optimal Design of Dimensional Parameters for a Shipborne Stable Platform
TIAN Wenjie, LÜ Dongpo, ZHANG Xiangpeng
2023, 45(1): 78-88. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210531
FullText HTML PDF
Bio-Syncretic Robots Composed of Living-Electromechanical Systems
YANG Lianchao, ZHANG Chuang, WANG Ruiqian, ZHANG Yiwei, TAN Wenjun, LIU Lianqing
2023, 45(1): 89-109. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220225
FullText HTML PDF
Review: Applications Status and Key Technologies of Underwater Robots in Fishery
XU Yuliang, DU Jianghui, LEI Zeyu, CAI Yuyan, YE Zhangying, HAN Zhiying
2023, 45(1): 110-128. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210371
FullText HTML PDF