column
Double-mode Switching Control of a Lower Limb Exoskeleton Based on Flexible Drive Joint
CHEN Chaofeng, DU Zhijiang, ZHANG Hui, DONG Wei
2021, 43(5): 513-525. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200496
PDF
An sEMG-based Hand Motion Recognition Method for Stroke Patients with Feature Engineering and Cascade Forest
HU Shaokang, ZHANG Daohui, ZHAO Xingang, CHU Yaqi, ZHANG Lixin, ZHAO Lina
2021, 43(5): 526-538. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200588
PDF
Performance-based Adaptive Control Strategy for Robot-assisted Rehabilitation
MIAO Qing, SUN Chenyang, ZHANG Mingming, CHU Kaiya
2021, 43(5): 539-546,556. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200555
PDF
Active Compliant and Adaptive Interaction Control for a Lower Limb Rehabilitation Robot
LIANG Xu, WANG Weiqun, SU Tingting, HOU Zengguang, HE Guangping, REN Shixin, SHI Weiguo
2021, 43(5): 547-556. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210029
PDF
Online Gait Trajectory Planning of a Knee Exoskeleton Robot Based on Kernelized Movement Primitives
ZHOU Zhiyong, QIAN Wei, DING Jiatao, XIAO Xiaohui, GUO Zhao
2021, 43(5): 557-566. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200528
PDF
Advances and Key Techniques of Percutaneous Puncture Robots for Thorax and Abdomen
DUAN Xingguang, WEN Hao, HE Rui, LI Xuesong, QIU Jianxing
2021, 43(5): 567-584. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200585
PDF
From Anthropomorphic Design Basis to Exoskeleton Research Status: A Review on Walking Assist Exoskeletons for Paraplegics
CHEN Yusheng, ZHANG Qin, XIONG Caihua
2021, 43(5): 585-605. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200549
PDF
A Survey of Rehabilitation Robot and Its Clinical Applications
CHENG Hong, HUANG Rui, QIU Jing, WANG Yilin, ZOU Chaobin, SHI Kecheng
2021, 43(5): 606-619. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200570
PDF
Design and Motion Characteristics Analysis on a Dynamically Reconfigurable Rotorcraft
ZHAO Changli, GUO Da, WANG Xuqiao, YIN Pengfei
2021, 43(5): 620-628. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200257
PDF
A Multi-robot Task Allocation Algorithm Based on Near-field Subset Partition
SONG Wei, GAO Yuan, SHEN Linyong, ZHANG Ya'nan
2021, 43(5): 629-640. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200337
PDF