column
Modeling of Personal/Group Dynamic Comfort Space Based on Asymmetric Gaussian Function
ZHOU Lei, ZHANG Sen, ZHAO Yingli, HU Zhengxi, LIU Jingtai
2021, 43(3): 257-268. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200278
PDF
A Motion Planning Scheme of Service Robots for Cramped and Crowded Situations
ZHANG Sen, ZHOU Lei, LIU Meng, HU Zhengxi, ZHAO Yingli, LIU Jingtai
2021, 43(3): 269-278. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200242
PDF
A Parameters Identification Method for Flexible Joints Based on Resonance and Anti-resonance Frequency Characteristics
LI Yingli, HOU Che, LUO Yang, ZHAO Yiwen, ZHAO Xingang
2021, 43(3): 279-288. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200536
PDF
An Admittance Control Method for Ophthalmic Surgery Instrument Manipulating Viscoelastic Tissue
ZHENG Yu, HE Changyan, LIN Chuang, HAN Shaofeng, GUANG Chenhan, CHEN Zilu, YANG Yang
2021, 43(3): 289-295. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200497
PDF
2D/3D Hierarchical Registration Based on Principal Direction Fourier Transform Operator
YANG Keke, LUO Yang, ZHAO Yiwen, ZHAO Xingang, SONG Guoli
2021, 43(3): 296-307. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200425
PDF
RAOS: A Three-dimensional Robot Active Olfaction Simulator
JING Tao, YANG Zizhen, MENG Qinghao
2021, 43(3): 308-320. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200270
PDF
Cloud Fault Diagnosis Method of a Service Robot Motion System Based on SE-CNN
MIAO Zhaoming, YUAN Xianfeng, ZHANG Hui, YAN Liang, ZHOU Fengyu, GUO Renhe, WANG Jiayu
2021, 43(3): 321-330. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200295
PDF
A Visualization System for AFM-Based Nano-Manipulation on Soft Samples
WANG Chao, WU Yinan, FANG Yongchun, FAN Zhi, LIU Cunhuan
2021, 43(3): 331-339. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200205
PDF
Attitude Calculation Based on the Fusion of Complementary Filter and Particle Filter for Spherical Robot
YU Chenyu, ZHANG Zheng, HUANG Weihua, LI Yufeng, GUO Qingrui
2021, 43(3): 340-349. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200219
PDF
Visual Object Tracking Algorithm Based on Hard Negative Mining and Adaptive Temporal Regularization
HUANG Yueping, LI Xiaofeng, QI Naixin, LU Ruitao, ZHANG Shengxiu
2021, 43(3): 350-363. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200370
PDF
An Enhancement Method for Underwater Images under Natural Illumination Based on Scene Depth Estimation
WANG Dan, ZHANG Ziyu, ZHAO Jinbao, LIANG Wenfeng, YANG Xieliu, FAN Huijie, TANG Yandong
2021, 43(3): 364-372. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200275
PDF
Survey of Monocular Camera-Based Visual Relocalization
CHEN Zonghai, PEI Haoyuan, WANG Jikai, DAI Deyun
2021, 43(3): 373-384. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200350
PDF