column
The 3D Lidar Point Cloud Descriptor Based on Structural Unit Soft-Encoding in Structured Environment
ZHOU Guangzhao, YUAN Jing, GAO Haiming, SUN Qinxuan, ZHANG Xuebo, YU Shizhuo
2020, 42(6): 641-650. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190657
PDF
Design of Exoskeletal Teleoperation Master Device and Research on Master-slave Isomerism Mapping Algorithm
LI Jialin, YANG Yang, YANG Tie, ZHAO Liang, YU Peng
2020, 42(6): 651-660. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200077
PDF
Method for sEMG-based Motion Recognition for Patients at Different Brunnstrom Stages
WANG Fengyan, ZHANG Daohui, LI Ziyou, ZHAO Xingang
2020, 42(6): 661-671,685. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190549
PDF
Design and Analysis of a Multi-Module Snake Shaped Pipeline Grinding Robot
XIE Tongyu, LI Qing, DING Yuwen, SUN Liming
2020, 42(6): 672-685. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200194
PDF
Design and Research on a Continuum Manipulator Based on Tensegrity Structure
LI Bingyu, KAN Ziyun, PENG Haijun, ZHOU Wenya, WU Zhigang
2020, 42(6): 686-696. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190642
PDF
Comparison of the Discrete Gait Control and Phase-Difference Controlfor Earthworm-like Locomotion Robots
HE Zihan, FANG Hongbin, XU Jian
2020, 42(6): 697-708. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200007
PDF
An Integrated Navigation Algorithm with Asynchronous Fusion forFull-Ocean-Depth Human Occupied Vehicle
ZHANG Zhihui, ZHAO Yang, JIANG Chenlin, LI Zhigang
2020, 42(6): 709-715. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190650
PDF
Advances and Key Techniques of Transurethral Surgical Robot
SUN Zhen, WANG Tianmiao, WANG Junchen, ZHANG Xuebin
2020, 42(6): 716-733. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190554
PDF
A Survey of Visual-Inertial SLAM for Mobile Robots
SHI Junyi, ZHA Fusheng, SUN Lining, GUO Wei, WANG Pengfei, LI Mantian
2020, 42(6): 734-748. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190685
PDF
Research Status of Underwater Multi-Fingered Hands
CHEN Yanzhuang, ZHANG Qifeng, TIAN Qiyan, HUO Liangqing, FENG Xisheng
2020, 42(6): 749-768. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190568
PDF