column
A Real-time Expression Mimicking Method for Humanoid Robot Based on Dual LSTM Fusion
HUANG Zhong, REN Fuji, HU Min, LIU Juan
2019, 41(2): 137-146. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180145
PDF
Monocular Visual Odometry Based on Recurrent Convolutional Neural Networks
CHEN Zonghai, HONG Yang, WANG Jikai, GE Zhenhua
2019, 41(2): 147-155. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180314
PDF
Sensor Design for Hand Gesture Capturing and Master-Slave Hand Motion Mapping
ZHANG Yangyang, HUANG Ying, LIU Jiaxiang, LIU Ping, ZHANG Yugang
2019, 41(2): 156-164. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180245
PDF
A Mobile Grasp Planning Method Based on Iterative Optimization
LI Wei, ZHANG Yifeng, WANG Peng, XIONG Rong
2019, 41(2): 165-174,184. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180190
PDF
Mechanism Design and Locomotion Performance Analysis of the Foldable-wing Jumping Robot
BAO Yannian, JIANG Haiyi, LUO Tianhong, LI Zhongtao
2019, 41(2): 175-184. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180113
PDF
A Depth Vision SLAM Algorithm Combining Sparse Geometric Features with Range Flow
FANG Zheng, ZHAO Shibo, LI Haolai
2019, 41(2): 185-196,241. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180222
PDF
Trotting Gait Control of the Quadruped Robot with an Elastic Linkage
LI Qimin, REN Haoyu, PU Wendong, JIANG Jianxin
2019, 41(2): 197-205. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180185
PDF
Pose Measurement and Error Compensation of the Robot End-Effector Based on an Optical Tracking System
DAI Houde, ZENG Xianping, YOU Hongxiu, SU Shijian, ZENG Yadan, LIN Zhirong
2019, 41(2): 206-215. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180176
PDF
Online Calibration for the 6-axis Force Sensor in the Wrist of Industrial Robot Based on Maximum Likelihood Estimation
LIU Yunyi, LI Xiangcheng, HUANG Yue, TANG Mingfu, QIN Demao, NONG Zhen
2019, 41(2): 216-221,231. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180203
PDF
Theoretical Analysis and Experimental Verification on Thrust of Aquatic-Aerial Amphibious Ducted Fan Propeller
GAO Tianzhu, HU Zhiqiang, YANG Yi, LIN Yang
2019, 41(2): 222-231. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180241
PDF
An AUV Adaptive Sampling Method Based on Gaussian Process Regression
YAN Shuxue, LI Yiping, FENG Xisheng
2019, 41(2): 232-241. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180183
PDF
Vision Based Target Capture Control for Sea Organism Absorptive Underwater Vehicle
ZHOU Hao, JIANG Shuqiang, HUANG Hai, WAN Zhaoliang
2019, 41(2): 242-249,275. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180218
PDF
Research Status of Benthic Small-scale Crawling Robots
ZHANG Qifeng, ZHANG Yunxiu, ZHANG Aiqun
2019, 41(2): 250-264. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180231
PDF
Applications and Research Progress of Robot Assisted Eye Surgery
HE Changyan, YANG Yang, LIANG Qingfeng, HAN Shaofeng
2019, 41(2): 265-275. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180292
PDF
Step into High-Dimensional and Continuous Action Space: A Survey on Applications of Deep Reinforcement Learning to Robotics
DUO Nanxun, LÜ Qiang, LIN Huican, WEI Heng
2019, 41(2): 276-288. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180336
PDF