column
Tracking Control of Tangential Velocity of Eel Robot Based on Iterative Learning Control
ZHANG Anfan, MA Shugen, LI Bin, WANG Minghui, CHANG Jian
2018, 40(6): 769-778. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170590
PDF
Water Tunnel Experiment Research of Ventilated Cavitation Drag Reduction Technology for a High Speed UUV
WANG Chao, HU Zhiqiang, YI Ruiwen, LIN Yang
2018, 40(6): 779-785. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170537
PDF
Underwater Target Scanning and Location Method Based on Line Structured Light
CHEN Yunsai, YANG Lei, GONG Yin, PANG Yongjie, SHEN Peng, LIU Kun
2018, 40(6): 786-793,802. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180158
PDF
Fast Planar Grasp Pose Detection for Robot Based on Cascaded Deep Convolutional Neural Networks
XIA Jing, QIAN Kun, MA Xudong, LIU Huan
2018, 40(6): 794-802. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170702
PDF
Road Segmentation Model Based on Fusion via Hierarchical Conditional Random Field
YANG Fei, WANG Huan, JIN Zhong
2018, 40(6): 803-816. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170603
PDF
Design and Motion Control of the High Precision Heavy Load Friction Stir Welding Robot
WAN Minhong, ZHOU Weijia, LUO Haitao, TIAN Yuanzheng
2018, 40(6): 817-824,834. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170560
PDF
Precision Motion Control for a Piezoelectric Micro-positioning Stage via Integrating Iterative Learning and Disturbance Observer
FENG Zhao, LING Jie, MING Min, XIAO Xiaohui
2018, 40(6): 825-834. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170492
PDF
Hand-Eye Calibration Method for Manipulator and RGB-D Camera Using 3D-Printed Ball
DU Huibin, SONG Guoli, ZHAO Yiwen, HAN Jianda
2018, 40(6): 835-842. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170642
PDF
Analysis of the Positioning Error of Industrial Robots and Accuracy Compensation Based on ELM Algorithm
WANG Longfei, LI Xu, ZHANG Liyan, YE Nan
2018, 40(6): 843-851. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170536
PDF
Attitude Fusion Algorithm of UAV Based on Nesterov Accelerated Gradient
LI Ruihan, WANG Yaonan, TAN Jianhao
2018, 40(6): 852-859. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170706
PDF
Coordinated Impedance Control of Robonaut Based on Disturbance Observer
JIA Qingxuan, XU Tao, CHEN Gang, SUN Hanxu, WANG Yuqi
2018, 40(6): 860-869. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170464
PDF
Constrained Motion Planning and Simulation of a Retinal Microsurgical Robot
XIAO Jingjing, YANG Yang, SHEN Lijun, CHEN Yiqi, ZHANG Enlai
2018, 40(6): 870-877,886. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170545
PDF
Interactive Control of Robotic Wheelchair Based on an Improved Head Pose Estimation Method
XU Guozheng, GONG Weijie, ZHU Bo, GAO Xiang, SONG Aiguo, XU Baoguo
2018, 40(6): 878-886. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.180104
PDF
Research and Design of the Unit Module of the Multi-Link Mobile Robot
TAO Guanghong, FANG Lijin, XU Xinlin, HE Changlin
2018, 40(6): 887-893,902. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170488
PDF
Path Planning of Mobile Robots Based on Biological Cognition
ZOU Qiang, CONG Ming, LIU Dong, DU Yu, CUI Yingxue
2018, 40(6): 894-902. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170558
PDF
Mobile Robot Path Planning Based on an Improved A* Algorithm
ZHAO Xiao, WANG Zheng, HUANG Chengkan, ZHAO Yanwei
2018, 40(6): 903-910. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170591
PDF
Robust Stereo Visual-Inertial SLAM Using Nonlinear Optimization
LIN Huican, LÜ Qiang, WANG Guosheng, WEI Heng, LIANG Bing
2018, 40(6): 911-920. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170673
PDF
RGB-D Visual Odometry Based on Features of Planes and Line Segments in Indoor Environments
DONG Xingliang, YUAN Jing, HUANG Shuzi, YANG Shaokun, ZHANG Xuebo, SUN Fengchi, HUANG Yalou
2018, 40(6): 921-932. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170621
PDF
A SLAM Method Based on Inertial/Magnetic Sensors and Monocular Vision Fusion
WANG Zehua, LIANG Dongtai, LIANG Dan, ZHANG Jiacheng, LIU Huajie
2018, 40(6): 933-941. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170683
PDF
Force Sensitivity Analysis and Experimental Validation of Stewart Parallel Manipulator
XIANG Chengyuan, TANG Xiaoqiang, CUI Zhiwei, XU Qiaomu
2018, 40(6): 942-949. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170610
PDF
The Monocular Stereo Matching and Grasping of Robot for Industrial Parts
SONG Wei, QIU Nannan, SHEN Linyong, ZHANG Ya'nan
2018, 40(6): 950-957. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170548
PDF
Research Status and Development Trend of Hydraulic Control System for Multi-legged Walking Robot
ZHAI Shuo, YU Zheng, JIN Bo
2018, 40(6): 958-968. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.170579
PDF