column
Long-distance Terrain Labeling Based on Bayesian Kernel Principal Component Analysis
TU Jun, WANG Mingjun, ZHOU Jun, LI Yanming, LIU Chengliang
2012, 34(1): 1-8.
PDF
Vibration Control of a Flexible Manipulator Driven by a Pneumatic Rodless Cylinder
QIU Zhicheng, WANG Bin, HANJi, a
2012, 34(1): 9-16.
PDF
An Optimization Method for Solving the Inverse Kinematics of Redundant Manipulator
YANG Fangping, LI Hongyi, WANG Yuechao, CHEN Peng, WANG Xuezhu
2012, 34(1): 17-21,31.
PDF
Cartesian Impedance Control for Dexterous Robot Hand Based on Dynamic Compensation of Link Torque Sensor
ZHANG Yuanfei, LIU Yiwei, JINMinghe, LIU Hong
2012, 34(1): 22-31.
PDF
Design and Implementation of a Bio-inspired Intermittent Hopping Robot for Planetary Surface Exploration
BAI Long, GE Wenjie, CHEN Xiaohong, KOU Xin
2012, 34(1): 32-37,43.
PDF
Trajectory Planning of Free-floating Space Robot with Avoidance of Dynamic Singularity
ZHANG Fuhai, FU Yili, WANG Shuguo
2012, 34(1): 38-43.
PDF
A Method For Generating Dynamic Security Warning Region in Robotic Teleoperation Based on Artificial Potential Field
DU Guanglong, ZHANG Ping
2012, 34(1): 44-49.
PDF
Applications of the Semi-tensor Product to the Internet-based Tele-operation Systems
CHEN Yibin, MIAO Lei, LI Hongyi, WANG Yuechao
2012, 34(1): 50-55,64.
PDF
SLAM of AUV Based on the Combined EKF
WANG Hongjian, WANG Jing, BIAN Xinqian, FU Guixia
2012, 34(1): 56-64.
PDF
Monocular Visual SLAM of Unmanned Helicopter Based on 2-point RANSAC
XU Weijie, LI Ping, HAN Bo
2012, 34(1): 65-71.
PDF
Identification of Small-scale Unmanned Helicopter Based on Least Squares and Adaptive Immune Genetic Algorithm
DU Yuhu, FANG Jiancheng, SHENG Wei, LEI Xusheng
2012, 34(1): 72-77.
PDF
Particle Filter-Based AUV Integrated Navigation Methods
ZHANG Bo, XU Wen, LI Jianlong
2012, 34(1): 78-83.
PDF
Analytic Description of Medical Robot Needles’ Collision-free Reachable Workspace Boundary
LIU Shaoli, YANG Xiangdong, XU Jing, CHEN Ken
2012, 34(1): 84-91.
PDF
Robot-assisted Upper-limb Joint Movement Control and Clinical Experimental Study
XU Guozheng, SONG Aiguo, GAO Xiang, LIANG Zhiwei, LI Huijun, CUI Jianwei, XU Baoguo
2012, 34(1): 92-97,103.
PDF
Robotic TCF Calibration Based on a Planar Template
WU Liao, YANG Xiangdong, LAN Shanqing, CHEN Ken
2012, 34(1): 98-103.
PDF
Infrared Motion Sensing for Human-Following with Mobile Robots
FENG Guodong, LIU Min, WANG Guoli
2012, 34(1): 104-109.
PDF
Design and Implementation of a Gesture-Driven System for Intelligent Wheelchairs Based on the Kinect Sensor
LUO Yuan, XIE Yu, ZHANG Yi
2012, 34(1): 110-113,119.
PDF
Coordinated Dynamic Load Distribution for Multi-Robot Collaborative Towing System
ZHAO Zhigang, LÜ Tiansheng
2012, 34(1): 114-119.
PDF
Robot Behavior and Service-based Motion Behavior Structure Design in Formation Control
YANG Fan, LIU Shirong, DONG Deguo
2012, 34(1): 120-128.
PDF