column
Mobile Robot Traversability Prediction Based on Differential Evolution Support Vector Machine
GUO Yan, SONG Aiguo, BAO Jiatong, CUI Jianwei, ZHANG Huatao
2011, 33(3): 257-264,272.
PDF
Online Modelling and Tracking Control of Mobile Robots with Slippage in Outdoor Environments
ZHOU Bo, DAI Xianzhong, HAN Ji
2011, 33(3): 265-272.
PDF
Virtual Obstacles Based Path Planning for Mobile Robots
YE Weiyao, WANG Chunxiang, YANG Ming, WANG Bing
2011, 33(3): 273-278,286.
PDF
Joint Conditional Random Fields for Multi-object Tracking with a Mobile Robot
LUO Ronghua, MIN Huaqing, LIN Shengfeng
2011, 33(3): 279-286.
PDF
A Fast and Robust Obstacle Detection Algorithm for Off-road Autonomous Mobile Robots
HU Tingbo, WU Tao
2011, 33(3): 287-291,298.
PDF
A Fast Local Stereo Matching Insensitive to Illumination Conditions
LAI Xiaobo, ZHU Shiqiang, MA Xuan
2011, 33(3): 292-298.
PDF
Online Calibration of Visual Measurement System Based on Industrial Robot
WANG Yi, LIU Changjie, YANG Xueyou, YE Shenghua
2011, 33(3): 299-302,331.
PDF
3D CT Image-Guided Parallel Mechanism-Assisted Femur Fracture Reduction
GONG Minli, XU Ying, TANG Peifu, HU Lei, DU Hailong, LV Zhentian, YAO Tengzhou
2011, 33(3): 303-306,346.
PDF
Upper-limb Rehabilitation Robot Based on Motor Imagery EEG
XU Baoguo, PENG Si, SONG Aiguo
2011, 33(3): 307-313.
PDF
Trajectory Tracking Control of Omni-directional Wheeled Robot for Lower Limbs Rehabilitative Training
YANG Junyou, BAI Dianchun, WANG Shuoyu, ZHAO Wenzeng
2011, 33(3): 314-318.
PDF
Mechanism Design of an Intestinal Robot Based on Micro-motor
LIN Wei, YAN Guozheng, WANG Zhiwu, JIANG Pingping, LIU Hua
2011, 33(3): 319-323.
PDF
Tension Optimization and Control of a Cable-driven Humanoid Shoulder with Joint Angle Feedback
WANG Jianhua, LIU Suqing, CHEN Weihai
2011, 33(3): 324-331.
PDF
Design and Kinematic Analysis of a Light Weight and High Stiffness Manipulator for Humanoid Robots
TIAN Ye, CHEN Xiaopeng, JIA Dongyong, MENG Fei, HUANG Qiang
2011, 33(3): 332-339.
PDF
Handling Motion Simulation for Multi-joint Stance Robot Based on Repeatedly Direct Kinematics Algorithm
ZHANG Qin, WU Zhibin, KAMIYA Yoshitsugu
2011, 33(3): 340-346.
PDF
Design and Experiment of Flexible Multi-Functional Tactile Sensors for Robot Skin
HUANG Ying, LU Wei, ZHAO Xiaowen, LIAN Chao, GE Yunjian
2011, 33(3): 347-353,359.
PDF
System Design and Study on Bionic Eye of Spherical Parallel Mechanism Based on Attitude Closed-loop Control
LI Chao, XIE Shaorong, LI Hengyu, MIAO Jinsong, XU Yuanyu, LUO Jun
2011, 33(3): 354-359.
PDF
Sampling Path Planning of Underwater Glider for Optimal Energy Consumption
ZHU Xinke, YU Jiancheng, WANG Xiaohui
2011, 33(3): 360-365.
PDF
Design and Fabrication of an SU-8 Biomimetic Flapping-wing Micro Air Vehicle by MEMS Technology
CHI Pengcheng, ZHANG Weiping, CHEN Wenyuan, LI Hongyi, MENG Kun, CUI Feng, LIU Wu, WU Xiaosheng
2011, 33(3): 366-370.
PDF
Gait Generation and Analysis for Snake-like Robots
YU Shumei, MA Shugen, LI Bin, WANG Yuechao
2011, 33(3): 371-378.
PDF
Multi-robot Formation Control with Kernel-based Reinforcement Learning
WU Jun, XU Xin, LIAN Chuanqiang, HUANG Yan
2011, 33(3): 379-384.
PDF