column
Dynamic Model of All-Wheel-Drive Mobile Robot Climbing over Obstacles and Analysis on Its Influential Factors
YU Yong-chuan, YUAN Kui, ZOU Wei
2008, 30(1): 1-6.
PDF
Research on Grasping Operation Based on Human-Machine Cooperation Techniques in Unstructured Environment
WANG Ting, WANG Yue-chao
2008, 30(1): 7-12.
PDF
Design and Analysis of the Lunar Rover Mast Mechanism
LI Hui-jun, GAO Hai-bo, DENG Zong-quan
2008, 30(1): 13-16.
PDF
An Open Architecture Robotic Plasma Spray Forming System Based on Ethernet
XIA Wei-sheng, ZHANG Hai-ou, WANG Gui-lan, YANG Yun-zhen, ZOU Yang
2008, 30(1): 17-21.
PDF
Design and Research of a Tri-axial Differential Drive Unit for In-Pipe Robot
ZHANG Xue-wen, DENG Zong-quan, JIA Ya-zhou, JIANG Sheng-yuan, JIANG Xu-dong
2008, 30(1): 22-28.
PDF
Mechanism and Simulation Analysis of Mechanical Self-adaptive Pipe-Robot
TANG De-wei, LIANG Tao, JIANG Sheng-yuan, DENG Zong-quan, YU Wei-zhen
2008, 30(1): 29-33.
PDF
Cooperative Turning for a Reconfigurable Mobile Robot
LIU Tong-lin, LI bin, WU Cheng-dong, LIU Jin-guo
2008, 30(1): 34-40.
PDF
Experimental Analysis on Human Locomotion for Natural Gait Planning of Humanoid Robots
XIA Ze-yang, CHEN Ken, LIU Li, XIONG Jing
2008, 30(1): 41-46.
PDF
Multi-information Perception Aided Teleoperated Robot System over Internet
WANG Shi-hua, XU Bu-gong, LIU Yun-hui, JIA Yun-yi
2008, 30(1): 47-55,62.
PDF
Study on Wireless Powered Microrobot for Gastrointestinal Detection
MA Guan-ying, YAN Guo-zheng, WANG Kun-dong, YE Dong-dong, WANG Wen-xing
2008, 30(1): 56-62.
PDF
Design,Kinematic Analysis and Control of Millimeter-scale Omnidirectional Mobile Microrobot for Microassembly
LI Jiang-hao, LI Zhen-bo, CHEN Jia-pin
2008, 30(1): 63-69.
PDF
Key Technologies Enabling Mobile Robot to Utilize Surrounding Networked Resources
JIN Xin, MA Xu-dong, DAI Xian-zhong
2008, 30(1): 70-78.
PDF
A Visual Dead Reckoning Positioning Method Based on Lines and Single Feature Point for Mobile Robot
HAN Li-wei, XU De
2008, 30(1): 79-84,90.
PDF
A Camera Calibration Method Based on Arbitrary Point Pairs
ZHONG Zhi-guang, ZHAO Yi-ming, LIN Xue-ming
2008, 30(1): 85-90.
PDF
Neural-Network-Based Generalized Predictive Control for Autonomous Underwater Vehicles
ZHANG Ming-jun, GAO Ping, XU Jian-an
2008, 30(1): 91-96.
PDF