column
AN DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR MULTI-MOBILE ROBOTS FORMATION
DONG Sheng-long, CHEN Wei-dong, XI Yu-geng
2000, 22(6): 433-438.
PDF
INVERSE KINEMATICS OF PASSIVE REDUNDANCY SPACE ROBOTS
HE Guang-ping, LU Zhen, WANG Feng-xiang
2000, 22(6): 439-445.
PDF
MACRO-MICRO MANIPULATOR SYSTEM CONTROLLING FEEDBACK SOURCE FOR FAST
WANG Wen-li, DUAN Bao-yan, LIU Hong, NAN Ren-dong, PENG Bo
2000, 22(6): 446-450.
PDF
ENERGY-BASED NONLINEAR CONTROL OF PENDUBOT
FU Xue-dong, PEI Hai-long, WU Guo-zhao
2000, 22(6): 451-456.
PDF
GEOMETRICAL DETERMINATION OF WORKSPACE-FOR 6-DOF PARALLEL MANIPULATORS-BASED ON AUTOCAD PLATFORM
LIU Xin-jun, ZHANG Li-jie, GAO Feng
2000, 22(6): 457-464,469.
PDF
ANALYSIS OF SOFT-FIELD CHARACTERISTICS OF RESISTANCE TOTOMOGRAPHY SENSORS
WEI Ying, YAN Hua, WANG Shi
2000, 22(6): 465-469.
PDF
DATA FUSION METHOD OF ROBOT IMU AND LASER RANGE FINDER BASED ON SYNCHRONIZED SCANNER
JIN Feng, CAI He-gao
2000, 22(6): 470-473.
PDF
A METHOD OF COLLISION FREE PLANNING FOR MULTI-ROBOT
OU Jin-jun, ZHU Feng
2000, 22(6): 474-481.
PDF
ROLE DIVERSITY IN ROBOT SOCCER BASED ON REINFORCEMENT LEARNING
GU Dong-lei, CHEN Wei-dong, XI Yu-geng
2000, 22(6): 482-489.
PDF
IMPROVED EVOLUTIONARY PPOGRAMMING AND IT’S APPLICATION ON PATH PLANNING OF ROBOTS
LI Mei-yi, CAI Zi-xing
2000, 22(6): 490-494.
PDF
ADAPTIVE CONTROL OF REDUNDANT VARIABLE GEOMETRY TRUSS MANIPULATORS BASED ON FUZZY NEURAL NETWORK
XU Li-ju, WU Jiang, LIANG Shang-ming
2000, 22(6): 495-500.
PDF
ON TASK-BASED DIRECTIONAL MANIPULABILITY MEASURE OF REDUNDANT ROBOT
YAO Jian-chu, DING Xi-lun, ZHAN Qiang, ZHANG Qi-xian
2000, 22(6): 501-505.
PDF
DEVELOPMENT OF MICRO-IN-PIPE MOBILE ROBOT ABROAD
ZHANG Yong-shun
2000, 22(6): 506-513.
PDF
RESEARCH TENDENCY ON TELEPRESENCE TELEOPERATION SYSTEM BASED ON VIRTUAL REALITY
CHEN Jun-jie, SONG Ai-guo, HUANG Wei-yi
2000, 22(6): 514-518,526.
PDF
RESEARCH ON KEY TECHNIQUES AND DEVELOPMENT OF OUTDOOR INTELLIGENT AUTONOMOUS MOBILE ROBOT
OU Qing-li, HE Ke-zhong
2000, 22(6): 519-526.
PDF