column
CAMERA SELF CALIBRATION TECHNIQUE BASED ON ACTIVE VISION
YU Hongchuan, WU Fuchao, YUAN Bo, WEI Sui
1999, 21(1): 1-7.
PDF
AN EFFECTIVE TRAJECTORY PLANNING METHOD FOR SPATIAL ARC MOTION OF MANIPULATOR
WU Zhenwei, TAN Dalong
1999, 21(1): 8-11,45.
PDF
A MICROMANIPULATOR SYSTEM FOR ASSEMBLYING MICRO ELEMENTS
ZHENG Wei, XU Yuxian, LI Qingxiang
1999, 21(1): 12-15.
PDF
MODULAR ROBOTS AND COMPUTER AIDED DESIGN
LIU Sining, CHEN Yong, ZHANG Wenjun
1999, 21(1): 16-22.
PDF
ADAPTIVE FORCE TRACKING IN IMPEDANCE CONTROL
LI Jie, WEI Qing, CHANG Wensen, ZHANG Peng
1999, 21(1): 23-29.
PDF
ANALYSIS ON MEASURES OF ROTATIONAL ERROR FOR A RIGID BODY BASED ON EUCLIDEAN NORM
LI Zuta, TONG Shuiguang
1999, 21(1): 30-33.
PDF
AN EVOLUTIONARY COMPUTATION APPROACH TO GROUP BEHAVIOR ACQUISITION IN AUTONOMOUS ROBOTS
YANG Jie, WU Jianbing, WU Yuehua, LIU Jiming, HE Duohui
1999, 21(1): 34-39,80.
PDF
DISTINGUISHING OF HAND MOTION WITH NEURAL NETWORKS
ZENG Fenfang, WANG Jianhua, BIE Xiaochuan, YUAN Ye
1999, 21(1): 40-45.
PDF
THE SLIDING MODE VARIABLE STRUCTURE CONTROL FOR THE TRACKING OF ROBOT
XIE Guanghan, ZHANG Yun, LI Xiuhua, FU Xi, CAI Zixing
1999, 21(1): 46-49,56.
PDF
A MULTI ROBOT SYSTEM WITH COOPERATION AND COORDINATION FOR ASSEMBLY TASK
HUANG Shan, CAI Hegao, TAN Dalong
1999, 21(1): 50-56.
PDF
A STUDY ON SPEED SERVO CONTROL OF AUTONOMOUS UNDERWATER MANIPULATOR JOINT
XU Guohua, CAI Tao, WANG Bin
1999, 21(1): 57-63.
PDF
RESEARCH ON AFFINE NONLINEAR SYSTEM LEARNING CONTROLLER
LU Lu, LI Tianshi, SHI Weixiang
1999, 21(1): 64-68.
PDF
STUDY ON DYNAMICS AND TRAJECTORY PLAN OF IN PARALLEL BILLET SNAGGING ROBOT
WANG Qiming, HU Ming, GAO Cheng, CAI Guangqi
1999, 21(1): 69-74.
PDF
CURRENT STATE AND TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF ROBOT CONTROLLER
FAN Yong, TAN Min
1999, 21(1): 75-80.
PDF