column
MULTIFINGERED HAND MANIPULATION: KINEMATIC ALGORITHMS AND EXPERIMENTS
GUAN Yisheng, ZHANG Qixian, LI Zexiang
1998, 20(5): 321-332.
PDF
STUDY ON KINEMATICS AND COMPUTER SIMULATION OF RV12L 6R WELDING ROBOT WORKSPACE
LIU Chengliang, ZHANG Weigong, ZHAI Yujian, LI Xiao
1998, 20(5): 333-341.
PDF
ON THE FREQUENCY OF SPATIAL MANIPULATORS WITH FLEXIBLE JOINTS AND LINKS
ZHANG Xuping, YU Yueqing
1998, 20(5): 342-345,351.
PDF
A PANTOGRAPH 6 DOF PARALLEL PLATFORM MECHANISM AND ITS DISPLACEMENT ANALYSIS
ZHAO Tieshi, ZHAO Yongsheng, WANG Jing, LIU Lechi, HUANG Zhen
1998, 20(5): 346-351.
PDF
A MOBILE CARRIER WITH TWO MOTORS DRIVING MULTI FULL TRACTION WHEELS SUITABLE TO GO ACROSS CONCAVE BARRIER INSIDE PIPELINE
ZHANG Yongshun, DENG Zhongquan, BI Dexie, WU Xiang, CAI Hegao, WU Nairui, JIANG Zuzhuo
1998, 20(5): 352-355.
PDF
IN PIPE STEP BY STEP WALKING ROBOT
LI Yuanzhong, SHI Guizhu, WU Lisheng
1998, 20(5): 356-361,367.
PDF
APPLICATION OF GENETIC ALGORITHM TO PATH PLANNING OF REDUNDANT ARC WELDING ROBOT
CUI Kun, WU Lin, CHEN Shanben
1998, 20(5): 362-367.
PDF
LOCUS CIRCLE METHOD FOR THE ANALYSIS OF INVERSE POSITIONAL PROBLEM OF ROTATION INPUTTING PARALLEL ROBOTS
XU Wenjun, SUN Lining, AN Hui, CAI Hegao
1998, 20(5): 368-372.
PDF
SIMULATION ON PREDICTION TRACE OF PING PANG BALL USING LWR LEARNING
RUI Qing, HU Zongwu, FUmio Miyazaki
1998, 20(5): 373-377,388.
PDF
A PRECISE TIME INTEGRATION ALGORITHM FOR DYNAMIC EQUATIONS OF FLEXIBLE MANIPULATORS
KONG Xiangdong, ZHONG Wanxie
1998, 20(5): 378-381.
PDF
STUDY ON TORQUE OPTIMIZATION FOR FLEXIBLE REDUNDANT MANIPULATORS
BIAN Yushu, LU Zhen
1998, 20(5): 382-388.
PDF
RESERCH ON"ANTENNA"FOR UNDERWATER ROBOT
TAN Dingzhong, ZHANG Lixun, FENG Xiaoguang, WANG Liquan, MENG Qingxin
1998, 20(5): 389-390,394.
PDF
THE ANALYSIS OF DESPERSING IN RIGID BODY FOR KINETO DEFORMATIONS OF SPATIAL BAR
CHEN Lesheng
1998, 20(5): 391-394.
PDF
GROUP THEORY AND ITS APPLICATION IN ROBOT ASSEMBLY
LU Jiangzhou, XIONG Youlun, ZHANG Qixian
1998, 20(5): 395-400.
PDF