column
HIDDEN REMOVAL ALGORITHM FOR HIERACHICAL TREE STRUCTURE OF GEOMETRY MODEL OF ROBOT
ZHAO Dongbo, XIONG Youlun, XIONG Caihua, LU Jiangzhou
1995, 17(5): 257-262.
PDF
ROBUST ADAPTIVE CONTKOL FOK THE MOTION TRAJECTORY OF MULTI-LINK FLEXIELE MANIPULATORS
TIAN Yantao, YIN Chaowan, WANG Dianfang, WANG Dalong
1995, 17(5): 263-268.
PDF
NUMERICAL METHOD FOR TRANSIENT DYNAMIC RESPONSE OF DYNAMIC EQUATIONS OF MULTIPLE LINKS FLEXIBLE ROEOT
YUE Shgang, YU Yueqing, BAI Shixian
1995, 17(5): 269-273.
PDF
AN OPTIMUM ALGORITHM OF THE MATHEMATICAL MODEL FOR THE 3D-VISION SYSTEM
WANG Bin, QU Zhigang, WU Lin
1995, 17(5): 274-279.
PDF
ASSEMELY STRATEGIES AND GEOMETRIC CONSTRAINTS FOR RECTANGULAR PEG-HOLE PARTS
YOU Bo, LIU Jinsong, CAI Hegao
1995, 17(5): 280-285.
PDF
INTEGRATED LAND NAVIGATION SYSTEM OF AUTOMOBILES
CHEN Wenhua
1995, 17(5): 286-291.
PDF
STUDY ON CONTROL OF A SIX-DOF ACTIVE WRIST
GUO Xiaoqin, ZHAO Fuliang
1995, 17(5): 292-297.
PDF
KINEMATIC ANALYSIS OF A SIX-DEGREE-OF-FREEDOM MICROMOTION PARALLEL MECHANISM
XU Weiping, ZHANG Yuru
1995, 17(5): 298-302,308.
PDF
APPLICATION OF BIONICS TO THE STUDY OF ARTIFICIAL MUSCLES
XU Wei, SUN Xuliang, HE Lijuan
1995, 17(5): 303-308.
PDF
THE STUDY ON THE ERISKNESS PERFORMANCE OF THE IMITATION MODEL FOK CRAB'S WALKING-LEGGED SYSTEM
ZHAO Ticshi, HUANG Zhen
1995, 17(5): 309-315.
PDF
DISCUSSION ON THE ROEOTIZATION OF MECHANICAL MINING SHOVEL
ZHU Xiangji
1995, 17(5): 316-320.
PDF