column
A NEW METHOD OF DECISION FUSION FOR DISTRIBUTED MULTISENSOR: DOUBLE-HEAD TEST
WANG Xiaogang, QIAN Wenhan
1995, 17(3): 129-139.
PDF
THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN INTELLIGENT ASSEMBLE ROBOT OFF-LINE PROGRAMMING SYSTEM
XU Guohua, YANG Qifan, XU Yuliang, SHEN Jiazheng, LIN Jianyong
1995, 17(3): 140-146.
PDF
FORWARD DISPLACEMENT ANALYSIS OF A CLASS OF MIXED MECHANISM USING CONTINUATION METHOD
LIU Anxin, YANG Tingli
1995, 17(3): 147-152.
PDF
A HIGH EFFICIENCY MODELLING SOFTWARE FOR DYNAMICS OF ROBOTS
ZHANG Dingguo, XIE Daxiong, LI Dechang
1995, 17(3): 153-156.
PDF
NEURO-FUZZY CONTROL OF ROBOT MANIPULATORS
JIN Yaochu, JIANG Jingping, ZHU Jing
1995, 17(3): 157-163,170.
PDF
THE STUDY OF VARIABLE STRUCTURE WITH ADAPTIVE CONTROL FOR A ROBOT
WANG Li, ZHONG Jing, YAN Baoding, HAN Xihua
1995, 17(3): 164-170.
PDF
A NEURAL NETWORK MODEL FOR COMPENSATING ROBOT KINEMATICS ERROR
XIA Kai, CHEN Chongduan, HONG Tao, XU Wenli
1995, 17(3): 171-176,183.
PDF
FOR THE "EXPLORER " AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE CONTROL SYSTEM SOFTWARE ARCHITECTURE
PENG Hui, FENG Xisheng
1995, 17(3): 177-183.
PDF
THE CONTROL AND SENSOR TECHNOLOGY OF MULTI-FINGERED HAND
LU Jiangzhou, XIONG Youlun, YANG Shuzi
1995, 17(3): 184-192.
PDF