column
STUDY ON THE TRAJECTORY FOLLOWING OF A PARALLEL ROBOT USING VARIABLE STRUCTURE CONTROL
WANG Hongrui, HOU Zenggtiang, SONG Weigong
1995, 17(2): 65-69.
PDF
ANALYSIS FOR DYNAMIC BEBAVIORS OF ROBOT WRIST FORCE SENSOR FOLLOWING THE NON-ELASTIC COLLISION WITH ENVIKONMENT
ZHANG Qign, CHEN Mingfa
1995, 17(2): 70-74.
PDF
A FUZZY LEARNING CONTROL SCHEME AND ITS APPLICATION ON THE POSITION SERVO SYSTEM FOR A MULTIFINGERED HAND
WANG Congqhg, YAN Lixin, YUAN Kui, YU Datai
1995, 17(2): 75-81,88.
PDF
THE STRATEGY FOR CHOOSING RCC AND ITS APPLICATION SOFTWARE
LIU Wenying, YINGJun, HU Yufang
1995, 17(2): 82-88.
PDF
COOPERATIVE BEHAVIOR LEARNING OF ROBOTS BY USING GA
SU Suchen, Kiichi Tsuchiya
1995, 17(2): 89-92.
PDF
THE OPTIMUM DESIGN FOR A ROBOT HYDRAULIC WRIST WITH HEAVY LOAD
LIU Tingrong, ZHANG Yongde
1995, 17(2): 93-97.
PDF
THE EFFECT OF POSE ON CONTROLLABILITY OF END-EFFECTOR STIFFNESS RATIO
BI Shusheng, ZONG Guanghua
1995, 17(2): 98-101,107.
PDF
THE STUDY AND DEVELOPMENT OF THE ALL-DIRECTIONAL VEHICLE APPLIED IN THE WALL-CLIMBING ROBOT
ZHAO Yanzheng, MEN Guangliang, YAN Guorong, WANG Yan
1995, 17(2): 102-107.
PDF
THE CONTROL SYSTEM OF FOLDING MANIPULATOR WITH FOUR DEGREES OF FREEDOM
YANG Hong, GAO Bo, XU Dianguo, WANG Yan
1995, 17(2): 108-112.
PDF
EXPERIMENTAL STUDY AND COMPARISON OF D.D.ROBOT CONTROL ALGORITHMS
CHEN Huiang, JIANG Ping, WANG Yuejuan
1995, 17(2): 113-120.
PDF
STUDY ON A NEW TYPE OF MOBILE ROBOT MECHANISM MOVING IN PIPE
DENG Zhongquan, WANG Jie, LIU Fuli, LI Xiao, CHEN Ming
1995, 17(2): 121-122.
PDF
THE DISCUSSION ON RESEARCH AND DEVELOPMENT OF COAL MINEROBOTS
SU Xuecheng, FAN Binghui, LI Yibin YANG Ming, PANG Zhenxu,
1995, 17(2): 123-127.
PDF