column
JTR-1 EDUCATIONAL ROBOT MANIPULATOR
CHEN Huitang, , , ,
1989, 11(5): 1-6.
PDF
SIMULATION RESEARCH OF LINEAR PERTURBATION AND MODEL FOLLOWING ADAPTIVE CONTROL SCHEME OF ROBOT MANIPULATORS
ZENG Yaohui, XU Binchang
1989, 11(5): 7-13.
PDF
COMPENSATION ALGORITHM IN THE TASK SPACE FOR DYNAMIC POSE ERROR OF A ROBOT
ZHOU Xuecai, ZHENG Shixiong
1989, 11(5): 14-19.
PDF
INFLUENCE COEFFICIENT MATRICES AND APPLICATION OF PARALLEL 6-SPS ROBOT MANIPULATOR
TAN Fanzhong, WANG Hongbo, HUANG Zhen
1989, 11(5): 20-24,29.
PDF
THREE-DIMENSIONAL OPTIMIZATION ALGORITHM OF SIX-DOF MULTI-LOOP SPATIAL MECHANISM
QU Yiyuan, HUANG Zhen
1989, 11(5): 25-29.
PDF
DYNAMICS AND CONTROL FOR DGR-5A ROBOT
HAN Shuotiao, YANG Dongyong
1989, 11(5): 30-34,6.
PDF
MEASURE OF KINEMATIC DEXTERITY OF ROBOTIC MANIPULATORS WITH REDUNDANCY
FU Xiangzhi
1989, 11(5): 35-42.
PDF
COMPUTER AIDED STUDY ON ENERGETIC EFFICIENCIES OF A WALKING VEHICLE
YU Changxion, GAN Dongying
1989, 11(5): 43-48.
PDF
A COMPUTER VISION SYSTEM FOR NAVIGATION OF MOBILE ROBOT
ZHU Miaoliang, HE Zhijun, FU Yongjian
1989, 11(5): 49-52,55.
PDF
1989, 11(5): 53-55.
PDF
1989, 11(5): 56-58.
PDF
1989, 11(5): 59-60.
PDF
,
1989, 11(5): 61-65.
PDF