column
Lightweight Encoding-Decoding Grasp Pose Detection Based on a Context Aggregation Strategy
XU Shengjun, REN Junlin, LIU Guanghui, MENG Yuebo, HAN Jiuqiang
2023, 45(6): 641-654. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220445
FullText HTML PDF
An End-to-End Mapless Navigation Method Based on TS-TD3 in Dynamic Environment
JIANG Yang, ZENG Tiewen, WAN Dongdong, WU Chengdong
2023, 45(6): 655-669. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220440
FullText HTML PDF
Socially-aware Robot Navigation Considering Human Gaze-related Area Constraints
HU Zhengxi, ZHANG Qianyi, ZHAI Xiaolin, WU Shichao, LIU Jingtai
2023, 45(6): 670-682. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220405
FullText HTML PDF
Neural Adaptive Trajectory Tracking Control for a Magnetic Microrobot
LIU Yueyue, WANG Haoyu, ZHANG Jiayi, FAN Qigao
2023, 45(6): 683-690. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230144
FullText HTML PDF
A Straight Parallel Pinch and Self-adaptive Gripper with Differential and Watt Linkages
LIANG Bo, TIAN Yuan, ZHANG Wenzeng
2023, 45(6): 691-697, 709. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230015
FullText HTML PDF
Design and Implementation of the Five-fingered Robotic Hand Grasping System Based on Regional Pose Solving
YU Xinyi, ZHAO Chongliang, CHEN Lei, ZHU Mingzhu, OU Linlin
2023, 45(6): 698-709. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.230031
FullText HTML PDF
Simulation and Experimental Research on the Movement Mechanism of Venus Flytrap and Its Bionic Actuator
LI Jian, HUANG Meizhen, YAN Jie, LUAN Zhibo, WANG Yangwei, WANG Yuhan
2023, 45(6): 710-719, 736. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220438
FullText HTML PDF
Research Status and Development Trends of Deep-sea Long-term Resident Autonomous Underwater Vehicle Systems
XU Huixi, LÜ Fengtian, SHI Kai, ZHU Baotong, CHEN Zhong
2023, 45(6): 720-736. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220377
FullText HTML PDF
Research Status of Underwater Hexapod Robot and Its Motion Planning
SUN Yingzhe, ZHANG Qifeng, LIU Xiaomeng, YANG Xuejiao, ZHANG Aiqun
2023, 45(6): 737-755. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220149
FullText HTML PDF
Survey of Visual SLAM Based on Deep Learning
HUANG Zexia, SHAO Chunli
2023, 45(6): 756-768. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220426
FullText HTML PDF