column
Lower-limb Exoskeleton Based on Variable Stiffness Drive
ZHU Yanghui, WU Qingcong, CHEN Bai, ZHAO Ziyue
2023, 45(3): 257-266, 312. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220003
FullText HTML PDF
A Robust LiDAR-IMU Joint Calibration Method
WANG Lingxuan, XIANG Zhiyu
2023, 45(3): 267-275. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220023
FullText HTML PDF
An Improvement Method of Cooperative Positioning Accuracy for Dual-Arm Robot Based on the Combination of Parametric and Non-Parametric Models
BAI Ming, PANG Linjun, SHI Yusheng, ZHANG Minglu, SUN Lixin, GAO Chunyan, JIA Jidong
2023, 45(3): 276-286. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220182
FullText HTML PDF
Water-jet Propelled Squid-Inspired Soft Robot Driven by Pneumatic Bistable Device
QIAO Zeng, WANG Shenlong, LI Kai, LIN Junjie, HU Jinjie, LI Zhuoyi, HUANG Hongtai, LI Guorui
2023, 45(3): 287-301. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220062
FullText HTML PDF
Design of a Bionic Legged Robot Based on Tensegrity Structure
SUN Jianwei, LI Weijia, CHU Jinkui
2023, 45(3): 302-312. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220008
FullText HTML PDF
An Efficient Autonomous Exploration Algorithm of Indoor Environment for Mobile Robots Using Topological Map
QI Lizhe, HE Dongdong, CHEN Qian, SUN Yunquan
2023, 45(3): 313-320, 332. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220052
FullText HTML PDF
Robotic Peg-in-hole Assembly Algorithm Based on Reinforcement Learning
SHUANG Feng, LU Wanyu, LI Shaodong, YUAN Xiaogang
2023, 45(3): 321-332. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220011
FullText HTML PDF
Free-Force Control of 6-RUS Parallel Robot Based on Dynamics of Generalized Coordinate Form
DU Yuhong, LIU Dongcai, DONG Guangyu
2023, 45(3): 333-344. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220004
FullText HTML PDF
Safety Flight Control of UAV: A Survey
CHEN Mou, MA Haoxiang, YONG Kenan, WU Ying
2023, 45(3): 345-366. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220392
FullText HTML PDF
Review of Configuration, Motion Mechanism, Modeling and Control of Amphibious Bionic Robots
ZHANG Jian, ZHOU Junjie, YUAN Shihua, JING Chongbo
2023, 45(3): 367-384. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210428
FullText HTML PDF