column
Design of a Tractive Underactuated Manipulator Based on Planetary Gear Mechanism
CAI Jun, ZUO Junwei, GU Yifei, MA Xin
2022, 44(6): 641-648. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210331
FullText HTML PDF
Design and Implementation of an Electro-hydraulic Quadruped Robot with Dual-arm
LIU Song, CHAI Hui, LI Yibin, SONG Rui, LI Jian, RONG Xuewen, FU Peng, LIU Jianli, HOU Jinmian, HU Jiayin
2022, 44(6): 649-659. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210351
FullText HTML PDF
Multi-Source Fusion Pose Estimation Framework with Online Configurable Structure
WU Dongjie, ZHONG Xunyu, CUI Xiaozhen, PENG Xiafu, YANG Gongliu
2022, 44(6): 660-671. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210319
FullText HTML PDF
Semi-direct Visual SLAM Algorithm Based on Online Photometric Calibration
GU Kaiqi, LIU Xiaoping, WANG Gang, LI Xinghua
2022, 44(6): 672-681. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210341
FullText HTML PDF
A Multi-model Fusion Based Complex Motion Control Approach for a Cheetah-mimicking Quadruped Robot
ZHANG Xiuli, WANG Qi, HUANG Senwei, JIANG Lei
2022, 44(6): 682-693, 707. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210500
FullText HTML PDF
A Path Planning System for CT-guided Lung Biopsy
FENG Ruran, TANG Ling, EMU Yixin, ZHANG Xiqian, ZHANG Jing, ZHONG Jianquan, HE Ling
2022, 44(6): 694-707. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210315
FullText HTML PDF
Multi-robot Cooperative Space Exploration Method Based on Rapidly-exploring Random Trees and Greedy Frontier-based Exploration
NING Yuming, LI Tuanjie, YAO Cong, SHAO Jisheng
2022, 44(6): 708-719. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210318
FullText HTML PDF
Robotic Listeners to the Whispers of Brain Neurons-Robotic Patch Clamp Systems for Brain Science Research
ZHAO Qili, QIU Jinyu, LI Minghui, SUN Mingzhu, SUN Tao, SHEN Hui, ZHAO Xin
2022, 44(6): 720-731. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210342
FullText HTML PDF
Review on the Latest Research Progress of Micro-Nano Robots
LI Mengyue, YANG Jia, JIAO Niandong, WANG Yuechao, LIU Lianqing
2022, 44(6): 732-749. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210377
FullText HTML PDF
A Survey of Intelligent Control of Upper Limb Rehabilitation Exoskeleton
CHENG Long, XIA Xiuze
2022, 44(6): 750-768. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210450
FullText HTML PDF