column
Robots in Torch Relay at the Beijing 2022 Olympic and Paralympic Winter Games
TIAN Qiyan, LI Shuo, YANG Liying, SHAO Shiliang, ZHANG Bi, GAO Yue, SHUAI Mei
2022, 44(5): 513-521. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220162
FullText HTML PDF
Progress of Wearable Lower-limb Exoskeleton Rehabilitation Robots
DING Yiwei, TU Lijuan, LIU Yixi, ZHANG Jicong, SHUAI Mei
2022, 44(5): 522-532. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220256
FullText HTML PDF
On the Six-Legged Curling Robot at the Winter Olympic Games
GAO Feng, QI Chenkun, CHEN Xianbao, YIN Ke, ZHAO Yue, GAO Yue
2022, 44(5): 533-537. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220175
FullText HTML PDF
The New Robots for Underwater Torch Relay at the Beijing 2022 Winter Olympic Games
WANG Yiqun, TIAN Qiyan, LU Yang, LI Shuo, LI Zhigang, ZHANG Qifen, LIU Xinyu
2022, 44(5): 538-545. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220161
FullText HTML PDF
Biomechanical Interface System and Neural-like Cooperative Control for the Intelligent Prosthetic Arm
LI Jiwei, ZHANG Bi, YAO Jie, ZHAO Ming, XU Zhuang, ZHAO Xingang
2022, 44(5): 546-563. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.220156
FullText HTML PDF
A 3D Information Measuring Method of Underwater Targets Based on Line-Structured Light
XU Pengfei, MENG Hao, LI Tongfei, ZHENG Jinhai, LI Zhigang
2022, 44(5): 564-573. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210442
FullText HTML PDF
A Visual Positioning Algorithm for ARV Docking Based on Reflective Tape Scheme
YIN Guocheng, WU Chao
2022, 44(5): 574-588. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210283
FullText HTML PDF
The Rong-Cha Based Control Method in Grasping Task
WU Peichen, SHUAI Wei, CHEN Xiaoping, GAO Yang, HONG Wen, CUI Guowei
2022, 44(5): 589-600. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210523
FullText HTML PDF
Obstacle Avoidance Path Planning of Manipulator Based on Proximity
LI Long, CHEN Hewei, WANG Tianhong, ZHANG Quan, WANG Guopeng, TIAN Yingzhong, PENG Yan, LUO Jun
2022, 44(5): 601-612. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210302
FullText HTML PDF
An End-to-End Weakly Supervised Network Architecture for Event-based Visual Place~Recognition
KONG Delei, FANG Zheng, LI Haojia, HOU Kuanxu, JIANG Junjie
2022, 44(5): 613-625. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210303
FullText HTML PDF
A Review of Soft Robots Enabled by Transient Driving Method
YANG Yang, HE Zhiguo, JIAO Pengcheng, WANG Haipeng, LI Wentao, YE Xinghong, LIN Guanzheng, SONG Wei, REN Hongliang
2022, 44(5): 626-640. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210310
FullText HTML PDF