column
Design and Analysis of the Flat Pneumatic Artificial Muscle
SHEN Donghua, WANG Cunjin, ZHANG Qi, WANG Xingsong, TIAN Mengqian, XIA Dan, MAO Hongli
2022, 44(2): 129-138. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210080
FullText HTML PDF
Design, Analysis and Experimental Test of a Multi-Mode Rigid-Flexible Underactuated Grasping Mechanism
CHEN Weilin, FENG Zihong, LU Qinghua, HUANG Mingxian, ZHANG Puxiang, ZHANG Qinghua
2022, 44(2): 139-152. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210063
FullText HTML PDF
A Grasping Poses Detection Algorithm for Industrial WorkpiecesBased on Grasping Cluster and Collision Voxels
XU Jin, LIU Ning, LI Deping, LIN Longxin, WANG Gao
2022, 44(2): 153-166. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210044
FullText HTML PDF
Configuration Evaluation, Selection and Transformation Planning of a Mobile Robot with Variable Configurations
FENG Tingting, TAN Jiongyu, GU Shichao, YE Wenda, ZHU Haifei, GUAN Yisheng
2022, 44(2): 167-175. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210130
FullText HTML PDF
Improvement of LiDAR SLAM Front-end Algorithm Based on Local Mapin Similar Scenes
XU Yuwei, YAN Wenxu, WU Wei
2022, 44(2): 176-185. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200541
FullText HTML PDF
A Robotic Command Generation Framework Based on Human Demonstration Videos
MO Xiuyun, CHEN Junhong, YANG Zhenguo, LIU Wenyin
2022, 44(2): 186-194, 202. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200539
FullText HTML PDF
A Motion Decoupling Method for Cable-driven Joint Based on Movement Compensation
HE Leiying, CHEN Jianguo, WU Tianci, YANG Liangliang
2022, 44(2): 195-202. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210069
FullText HTML PDF
Motion Parameters Estimation of Underwater Moving Target Based onIterative Optimization Algorithm for an AUV
KANG Xiaodong, LI Yiping
2022, 44(2): 203-211. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200473
FullText HTML PDF
Research on Multi-mode Motion of the Miniature Amphibious Turtle-inspired Robot
XING Huiming, LIU Chang, GUO Shuxiang, SHI Liwei, LIU Wenzhi, LI Haibo, ZHAO Yan
2022, 44(2): 212-223. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210192
FullText HTML PDF
Methods and Technologies for Visual Perception of Underwater Environment
YU Junzhi, KONG Shihan, MENG Yan
2022, 44(2): 224-235. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210323
FullText HTML PDF
A Survey of Robot Manipulation Behavior Research Based on Deep Reinforcement Learning
CHEN Jiapan, ZHENG Minhua
2022, 44(2): 236-256. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210008
FullText HTML PDF