column
, , ,
2022, 44(1): 1-1.
FullText HTML PDF
Sinkage Mechanism and Extrication Strategy of Mars Rover
PAN Dong, CHEN Zhen, YUAN Baofeng, WANG Rui, CHEN Baichao, ZOU Meng
2022, 44(1): 2-8. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210258
FullText HTML PDF
Design and Experimental Study on the Teleoperation System for Cable-driven and Hyper-redundant Space Flexible Manipulator
ZHU Xiaojun, WANG Xueqian, MA Yunxuan, LIANG Bin, SUN Hanxu
2022, 44(1): 9-18. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210228
FullText HTML PDF
Finite-time Control Method for Robot Teleoperation Based on Time-varying Output Constraints
LI Longnan, HUANG Panfeng, MA Zhiqiang
2022, 44(1): 19-34, 44. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210234
FullText HTML PDF
Design and Kinematics Analysis of a Three-finger Manipulator with Kresling and Miura Hybrid Origami Crease
YANG Hui, WANG Xiang, QIAO Shangling, LIU Rongqiang
2022, 44(1): 35-44. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210197
FullText HTML PDF
Kinematics Modeling and Solution of Hybrid Active-Passive Cable-driven Space Manipulator Considering the Effects of Hysteresis and Deformation
YANG Taiwei, ZHENG Xudong, XU Wenfu, LIU Tianliang, HUANG Yifan, LIANG Bin
2022, 44(1): 45-54, 65. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210231
FullText HTML PDF
Design and Experiment of Modular Hyper-redundant Space Manipulator
LI Yanhui, HUO Qi, LI Ang, HE Shuai, ZHANG Enyang, SAI Huayang, ZHU Mingchao, XU Zhengbang
2022, 44(1): 55-65. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210208
FullText HTML PDF
Constrained State Estimation of Linear N-body Space Tethered System Based on the Pseudo Measurement Method
FANG Guotao, ZHANG Yizhai, HUANG Panfeng
2022, 44(1): 66-76. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210227
FullText HTML PDF
Adaptive Tracking Control for Space Robots with Optimal Energy-Consumptions to Capture a Target
LIU Qiang, JIN Minghe, LIU Hong, WANG Bin
2022, 44(1): 77-89. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210236
FullText HTML PDF
Overview of Space Robot Manipulation Technology for Takeover Control
LIU Xiyao, CHANG Haitao, HUANG Panfeng, HAN Dong, LU Yingbo
2022, 44(1): 90-106. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210229
FullText HTML PDF
Review of Space Manipulator Control Technologies
XUE Zhihui, LIU Jinguo
2022, 44(1): 107-128. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210243
FullText HTML PDF