column
A Multi-level Data Fusion Localization Algorithm for SLAM
ZHANG Hongkai, CHEN Niansheng, DAI Zuoxiao, FAN Guangyu
2021, 43(6): 641-652. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200241
PDF
Energy Saving Trajectory Planning for Industrial Robot in Manufacturing Environment
ZHAO Junyu, ZHANG Ping, LI Fang, CHEN Xinye
2021, 43(6): 653-663. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200489
PDF
Cooperative Control of the Two-handed Flexible Exoskeleton for Rehabilitation Based on the Process of Juggling Task
MENG Qiaoling, CHEN Liyu, JIANG Mingpeng, SHEN Zhijia, NIE Zhiyang, LIU Xiaojin, XIE Qiaolian, YU Hongliu
2021, 43(6): 664-673. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.210070
PDF
Unpowered Diving Motion Characteristics of Deep-sea Autonomous Underwater Vehicle
GAO Wei, LI Tianchen, GU Haitao, JIANG Zhibin, SUN Yuan
2021, 43(6): 674-683. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200385
PDF
A Compliant Human Following Method for Mobile Robot Based on an Improved Spring Model
YAO Hanchen, PENG Jianwei, DAI Houde, LIN Mingqiang
2021, 43(6): 684-693. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200310
PDF
Optimal Design of a Redundantly Actuated Parallel Robot withPassive Higher Kinematic Pair
WEN Haiying, DAI Min, ZHANG Hui, ZHANG Zhisheng, YU Jiyong
2021, 43(6): 694-705. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200357
PDF
A Scene Recognition Method of Autonomous Developmental Network Based onMulti-sensor Fusion
YU Huijin, FANG Yongchun, WEI Zhixin
2021, 43(6): 706-714. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200352
PDF
Review of Visual SLAM in Dynamic Environment
WANG Kesai, YAO Xifan, HUANG Yu, LIU Min, LU Yuqian
2021, 43(6): 715-732. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200468
PDF
A Survey of Visual SLAM for Scenes with Dynamic Objects
GAO Xingbo, SHI Xuhua, GE Qunfeng, CHEN Kuiye
2021, 43(6): 733-750. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200323
PDF
Research Progress on Field Weeding Robots: A Review
FU Leiyang, LI Shaowen, ZHANG Le, MENG Yuyao
2021, 43(6): 751-768. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200281
PDF