column
Caging Grasp of 3D Objects with a Three-finger Gripper
SU Jianhua, LIU Chuankai, WANG Zhiwei, HUANG Kaiqi
2021, 43(2): 129-139. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200204
PDF
Fuzzy PID Control of Parallel Platform Actuated by Pneumatic Artificial Muscle
LI Fang, CHEN Qi, LIU Kai, WU Yang, CHEN Yining, WANG Mingxin, YAO Jiafeng
2021, 43(2): 140-147. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200175
PDF
Human-robot Compliant Collaboration Based on Feedback of Motion Intention of Human Arm
HUANG Yanjiang, CHEN Kaibin, WANG Kai, YANG Lixin, ZHANG Xianmin
2021, 43(2): 148-155. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200139
PDF
High-Efficient Global Localization Method of Mobile Robots Based on Feature Heat Map
YANG Zitong, WANG Shuting, MENG Jie, JIANG Liquan, XIE Yuanlong
2021, 43(2): 156-166. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200195
PDF
An RGB-D SLAM Algorithm for Robot Based on the Improved Geometric andMotion Constraints in Dynamic Environment
AI Qinglin, LIU Gangjiang, XU Qiaoning
2021, 43(2): 167-176. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200147
PDF
Moving Objects Tracking and SLAM Method Based on Point Cloud Segmentation
WANG Zhongli, LI Wenyi
2021, 43(2): 177-192. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200196
PDF
A Visual-Inertial SLAM Method Based on Rolling Shutter RGB-D Cameras
CAO Like, XIAO Xiaohui
2021, 43(2): 193-202. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200245
PDF
Unsupervised Monocular Depth Estimation and Visual Odometry Based onGenerative Adversarial Network and Self-attention Mechanism
YE Xingyu, HE Yuanlie, RU Shaonan
2021, 43(2): 203-213. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200084
PDF
Motion Control of a Lower-limb ExoskeletonActuated by Compound Tendon-sheath Artificial Muscles
ZHANG Qi, TIAN Mengqian, LI Weiqiang, GAN Zhenbo, WANG Xingsong
2021, 43(2): 214-223. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200207
PDF
Adaptive Region Control Method of the Pitch and Roll Attitudes forOperating Autonomous Underwater Vehicle
YANG Chao, ZHANG Mingjun, WU Zhenzhen, ZHANG Zhiqiang, YAO Feng
2021, 43(2): 224-233. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200062
PDF
A Unified Representation of the Actuation Signals of Earthworm-like Locomotion RobotsBased on Travelling-Wave Functions
MAO Qianqian, ZHANG Shu, XU Jian, FANG Hongbin
2021, 43(2): 234-245. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200236
PDF
Bionics Mechanism and System Design of a Spine-Type Flying and Wall-Climbing Robot
MAO Chenxi, SHEN Yunian
2021, 43(2): 246-256. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200120
PDF