column
An Autonomous Grasping Strategy Based on Two-Stage Progressive Network Guidedby Prior Knowledge
ZHANG Senyan, TIAN Guohui, ZHANG Ying, LIU Xiaolong
2020, 42(5): 513-524. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190623
PDF
Gravity Compensation for the Force Reflection Manipulator of Minimally Invasive Surgical Robot
WANG Tao, PAN Bo, FU Yili, WANG Shuguo
2020, 42(5): 525-533. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190547
PDF
Motion Drive and Multi-mode Control Method of an Electric Parallel Six Wheel-Legged Robot
CHEN Zhihua, WANG Shoukun, WANG Junzheng, XU Kang, WANG Xiuwen, LIU Daohe, LEI Tao, SI Jinge
2020, 42(5): 534-549. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190524
PDF
A Method for Forward Kinematics Analysis of 6-UPS Mechanism Based on Angle Sensor
LU Wenjuan, ZHENG Xu, RONG Lingkui, ZENG Daxing
2020, 42(5): 550-556. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190315
PDF
Propagation Mechanism Analysis on the Acoustic Emission Signal in RV Reducer and Its Experimental Research
AN Haibo, LIANG Wei, ZHANG Yinlong
2020, 42(5): 557-567. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.200010
PDF
Globally Asymptotically Stable Nonlinear PID Controlwith a Generalized Saturation Function
NIU Guojun, QU Cuicui, PAN Bo, FU Yili
2020, 42(5): 568-582. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190625
PDF
Fast ICP-SLAM Method Based on Multi-resolution Search andMulti-density Point Cloud Matching
LI Xin, ZHONG Xunyu, PENG Xiafu, GONG Zhaohui, ZHONG Xungao
2020, 42(5): 583-594. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190595
PDF
Semi-Direct Monocular Visual Odometry Based on Visual-Inertial Fusion
GONG Zhaohui, ZHANG Xiaoli, PENG Xiafu, LI Xin
2020, 42(5): 595-605. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190628
PDF
Cooperative Path Planning of Dual-arm Robot Based on Attractive Force Self-adaptive Step Size RRT
LI Yang, XU Da
2020, 42(5): 606-616. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190592
PDF
Local Path Planning of Outdoor Cleaning Robot Based on an Improved DWA
ZHANG Yu, SONG Jingzhou, ZHANG Qiqi
2020, 42(5): 617-625. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190649
PDF
The Control Strategy of Tendon-Driven Continuum/Soft Robot
WANG Honghong, DU Jingli, BAO Hong
2020, 42(5): 626-640. DOI: 10.13973/j.cnki.robot.190535
PDF